Zagovornik načela enakosti je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da so kriteriji, ki jih je podjetje BSH Hišni aparati Nazarje upoštevalo pri določanju višine božičnice diskriminatorni. Podjetje je sprožilo upravni spor, v katerem je Upravno sodišče v celoti pritrdilo Zagovorniku.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Upravno sodišče je v celoti pritrdilo vsem našim argumentom. V ugotovitveni odločbi smo izpostavili, da je slabša obravnava zaposlenih na podlagi njihovih osebnih okoliščin, kot so zdravstveno stanje, nosečnost, starševstvo in podobno, z zakonom prepovedana. Dobrodošlo in spoštovanja vredno je, da podjetja ob koncu leta svoj dobiček delijo z delavci. Ob tem pa morajo upoštevati zakonodajo, tudi prepoved diskriminacije. Upravno sodišče je pritrdilo, da ta zakonodaja velja tudi v gospodarstvu.«

Podjetje BSH Hišni aparati je višino nagrade za poslovno uspešnost podjetja do sedaj vezalo na prisotnost zaposlenega na delu. Določilo je, da bodo tisti, ki so bili med letom odsotni zaradi bolniške odsotnosti, prejeli nižjo božičnico v primerjavi s tistimi, ki so bili na delu stalno prisotni.

Zagovornik je po prejemu prijave sprožil postopek ugotavljanja diskriminacije in ugotovil, da kriterij prisotnosti na delovnem mestu deluje nevtralno za vse delavce zgolj na videz. Dejansko v slabši položaj postavlja nosečnice, očete na očetovskem dopustu, tiste s kroničnimi in drugimi boleznimi in poškodbami, tiste, ki negujejo ali spremljajo družinskega člana v primerih bolezni ali poškodb, delavce s statusom invalida in starejše.

Ti delavci zaradi svojih osebnih okoliščin, na katere ne morejo vplivati ali jih spremeniti, težje dosegajo stalno prisotnost na delu. Zato so, ne da bi na to mogli vplivati, pri odmeri nagrade za poslovno uspešnost podjetja v manj ugodnem položaju kot ostali delavci, ki teh osebnih okoliščin nimajo.

Doslej je Zagovornik obravnaval tri prijave domnevne diskriminacije pri določanju kriterijev za izplačilo božičnice. En postopek je še v teku, diskriminacijo pri določanju meril, ki vplivajo na višino božičnice, pa je potrdil v še enem večjem slovenskem podjetju.

Zagovornik je v odločbi, ki jo je potrdilo Upravno sodišče, opozoril tudi na nujnost razlikovanja med nagrado za poslovno uspešnost podjetja in nagrado za delovno uspešnost posameznega zaposlenega. Pri nagradi za poslovno uspešnost podjetja se dejanski prispevek posameznika ne vrednoti in so zato do izplačila dela plače za poslovno uspešnost upravičeni vsi zaposleni. Pri nagradi za individualno delovno uspešnost pa je prispevek posameznika k uspehu podjetja dejansko ovrednoten. In tudi pri določanju teh kriterijev morajo podjetja spoštovati prepoved diskriminacije.