Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora, ki bodo odločali o sedmem paketu interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije Covid-19, poslal priporočila, kako določene predlagane rešitve dopolniti, da bi bile v skladu z načeli enakopravnosti, enake obravnave in enakih možnosti.

Odpoved brez razloga delavcem, ki imajo pogoje za upokojitev

Predlog vlade, da bi smela podjetja brez utemeljenih oziroma poslovnih razlogov odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, lahko po opozorilih Zagovornika vodi v slabše obravnavanje nekaterih delavcev v primerjavi z drugimi zgolj na podlagi starosti.

Zagovornik je dodal še, da predlagani ukrep ne zavezuje delodajalcev, naj namesto odslovljenih starejših zaposlenih zaposlijo mlajše ali sploh kogarkoli drugega.

Krizni dodatek za delo med epidemijo

Zagovornik je glede predlaganega kriznega dodatka za delavce, katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, priporočil dopolnitev ureditve tako, da bo jasna tudi glede neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije. Opozoril je, da iz predloga tudi ni jasno, kako so do kriznega dodatka upravičeni tisti, ki na primer koristijo materinski, očetovski oziroma starševski dopust.

Solidarnostni dodatek za malico in finančna pomoč za enostarševske družine

Vlada v PKP7 enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za otroka dodeljuje družinam, ki so bile v mesecu novembru 2020 uvrščene v dohodkovne razrede od 1 do 5 in bile upravičene do otroškega dodatka. Učenci ali dijaki iz teh družin bi imeli v vrtcu in šoli v celoti ali delno subvencionirano malico, česar zaradi zaprtja izobraževalnih ustanov zdaj nimajo.

Zagovornik predlagani ukrep pozdravlja, priporoča pa, naj bodo do solidarnostnega dodatka upravičene družine od 1. do vključno 6. dohodkovnega razreda. Do subvencije v višini 40% cene malice so namreč že sicer upravičeni tudi dijaki iz družin, ki so glede na prihodke družinskih članov uvrščene v 6. dohodkovni razred.

Zagovornik je v svojih priporočilih na PKP7 opozoril še, da imajo ukrepi za zajezitev širjenja Covid-19 izrazito negativen vpliv tudi na socialni položaj enostarševskih družin. Priporočil je posebno dodatno pomoč tudi tem družinam, in ne samo velikim, kot je to predvidela vlada.

Socialni položaj študentov

Že v času prvega vala epidemije je Zagovornik opozoril na nezavidljiv položaj mladih. Med mladimi so zaradi epidemije še posebej prizadeti tisti študenti, ki so finančno odvisni od svojih lastnih prihodkov iz občasnega študentskega dela. Po raziskavi Evroštudent VI v Sloveniji polovica študentov dela, da si lahko pokrije svoje življenjske stroške, za kar potrebujejo vsaj 500 evrov mesečno.

Zagovornik zato priporoča, naj država študentom, ki jim študentsko delo predstavlja glavni vir preživetja in so zaradi epidemije ostali brez možnosti študentskega dela, zagotovi mesečni denarni prejemek vsaj za čas trajanja epidemije. Ob tem priporoča, da bi bilo smiselno pomoč vezati na pretekle prihodke študentov, da bi jo tako prejeli tisti, ki jo dejansko potrebujejo.

Do te pravice bi morali biti upravičeni tudi študenti, ki nimajo stalnega bivališča v Sloveniji, pa tudi dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih, ki so lahko v podobnih okoliščinah kot študenti, še priporoča Zagovornik.

Izredna pomoč ob rojstvu otroka

V PKP7 je vlada kot pogoj za prejem izredne pomoči ob rojstvu otroka navedla, da mora imeti otrok stalno bivališče v Sloveniji. Zagovornik je opozoril, da ukrep odstopa od siceršnje ureditve, ki pravico do pomoči ob rojstvu veže na prebivališče in dejansko prebivanje enega od staršev. Po oceni Zagovornika bi predlagana ureditev lahko pomenila neupravičeno neenako obravnavo zaradi osebne okoliščine državljanstva.

Zagovornik priporoča, naj bodo do pomoči ob rojstvu otroka upravičeni tudi posvojitelji ali druge osebe, ko te pravice ne bi uveljavil eden od staršev. Pomoč pa naj se dodeli vsem staršem, katerih otroci so se rodili v letu 2020, in ne samo tistim, katerih otroci so se rodili v času epidemije.

Delo v kriznih razmerah in redni stiki stanovalcev domov s svojci in bližnjimi

V priporočilih na PKP7 Zagovornik priporoča še, naj država zagotovi primerno in dostojno plačilo ter dodatek za delo v rizičnih razmerah dijakom, študentom, upokojencem, prostovoljcem in drugim, ki v času epidemije opravljajo delo v zdravstvu, v domovih za starejše ter v posebnih socialno-varstvenih zavodih.

Vsem stanovalcem domov za starejše pa naj se v vseh fazah epidemije omogoči redne stike s svojci in bližnjimi, zdravim oziroma premičnim stanovalcem naj se gibanje omogoči tudi v času epidemije oziroma zaprtja domov zaradi potrjenih okužb v njih. V ta namen naj država domovom za starejše dodeli dodatna javna sredstva za stroške, povezane z zagotavljanjem teh pravic, je še priporočil Zagovornik.

 

Preberite priporočila v celoti na povezavi www.zagovornik.si/priporocila-2020.