Zagovornik opozoril Vlado, naj dosledno zagotavlja javnosti sodelovati v javni razpravi o zakonodajnih predlogih

Zagovornik načela enakosti je Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije 5. 2. 2020 poslal priporočilo glede zagotavljanja možnosti sodelovanja Zagovornika v postopku sprejemanja zakonodaje in drugih predpisov še preden se prične zakonodajni postopek v državnem zboru oziroma drug postopek odločanja.

Zagovornik je v priporočilu pozval Vlado, naj dosledno spoštuje zaveze iz Resolucije o normativni dejavnosti in naj omogoča javnosti, da sodeluje v javni razpravi o zakonodajnih predlogih na učinkovit način. To pomeni, da naj Vlada dosledno pravočasno obvešča javnost o novih zakonodajnih predlogih, ki so v javni razpravi, in na katere lahko poda predloge in komentarje vsak državljan ali državljanka oziroma organizacija.

Zagovornik se je v letu 2019 tako kot druga zainteresirana javnost vključil v  javno razpravo o osnutkih zakonodajnih predlogov, ki so jih pripravili in objavili pristojni vladni resorji, v zvezi z devetimi različnimi predlogi zakonov. Glede teh je pripravljavcem zakonodajnih predlogov podal različna vsebinska priporočila. Zagovornik ima v skladu z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo namreč pristojnost državni organom in drugim deležnikom predlagati ukrepe za odpravo ali preprečitev diskriminacije.

Ključno sporočilo priporočila Zagovornika Generalnemu sekretariatu je bilo, naj se v osnutke zakonodajnih predlogov in drugih predpisov kot obvezno sestavino ali kako drugače vključi tudi presojo o morebitnih diskriminatornih učinkih predloga predpisa. To pomeni, da že pripravljalec zakonodajnega predloga ali drugega predpisa sam oceni, ali bi lahko imela katera od vsebin diskriminatoren učinek na katero izmed družbenih skupin z določeno osebno okoliščino. V tem primeru bi moral to diskriminatornost posebej utemeljiti in podpreti s podatki in analizami (s t.i. podatki o enakosti), kot to določa ZVarD, ter o tem pravočasno obvestiti Zagovornika. Ta bi o predlogu predpisa po lastni presoji in povsem neodvisno pripravil svoje mnenje v obliki priporočila.

Predstojnik Zagovornika načela enakosti Miha Lobnik je v priporočilu med drugim pojasnil, da »zagotavljanje varstva pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb ni samo pomembna pravica, temveč tudi pomembno področje delovanja države.«

Celotno priporočilo je dostopno tukaj.