Zagovornik načela enakosti je na podlagi prejetega novinarskega vprašanja po uradni dolžnosti sprožil postopek ugotavljanja diskriminacije, s katerim je želel preveriti, ali neizvršitev odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi s financiranjem zasebnih šol pomeni diskriminacijo otrok, ki obiskujejo zasebne šole, in njihovih staršev v smislu Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). Čeprav osebna okoliščina, na podlagi katere naj bi obstajala diskriminacija, v novinarskem vprašanju ni bila navedena, je Zagovornik ocenil, da se očitek diskriminacije nanaša na osebno okoliščino vere ali prepričanja (iz 1. člena ZVarD).

Zagovornik je v postopku zaprosil za podatke vse zasebne šole, ki jih odločba Ustavnega sodišča zadeva, in Državni zbor kot zakonodajalca, ki je dolžan izvršiti omenjeno odločbo Ustavnega sodišča RS. Zagovornik je analiziral opise programov na spletnih straneh šol, vsebine na spletnih straneh pristojnega ministrstva ter vse sejne zapise s temo povezanih zasedanj in zasedanj odborov, na katerih je zakonodajalec obravnaval predloge novel Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Poslanci so kot ključne razloge v razpravah o predlogih novel ZOVFI, ki naj bi sledile sodbi ustavnega sodišča, navajali predvsem pomen varovanja javnega izobraževalnega sistema ter javne šolske mreže. Prav tako iz zapisov parlamentarnih razprav ne izhaja, da bi bila otrokom, ki obiskujejo zasebne šole, pripisana osebna okoliščina vere ali prepričanja. Še več, vpis otroka v zasebno šolo še ne pomeni, da ima ta osebno okoliščino vere ali prepričanja. Glede na 41. člen Ustave RS je izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju svobodno. Prav tako pa se ni nihče dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega življenja.

Analiza vsebine šolskih programov je pokazala, da le dve izmed petih šol verske vsebine gotovo izvajata. Prav tako je pri le dveh od petih zasebnih šol mogoče ugotoviti, da ima ustanovitelj ključno povezavo z osebno okoliščino vere ali prepričanja.

Zagovornik v tem postopku ni prepoznal osebne okoliščine vere ali prepričanja otrok in staršev kot bistvenega in ključnega razloga za različno obravnavo, ki zaradi neizvršitve ustavne odločbe učinkuje kot nadaljevanje zgolj 85-odstotnega financiranja in s tem nadaljevanje finančnega obremenjevanja taistih otrok oziroma njihovih staršev. Je pa Zagovornik kot bistven razlog za različno obravnavo prepoznal pravni status zasebnih šol, kot pravnih oseb zasebnega prava in obiskovanje zasebnih šol. To pa ni osebna okoliščina, kot jo opredeljuje 1. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo, zato Zagovornik diskriminacije v smislu ZVarD-a ni ugotovil.

Zagovornik se v odločbi z dne 7. 6. 2019 v zvezi z neizvršitvijo odločbe Ustavnega sodišča (glede financiranja zasebnega šolstva) ne opredeljuje do predloga Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki ga je Vlada RS sprejela 6. 6. 2019.

Povzetek odločbe lahko najdete tukaj.