Zagovornik načela enakosti se je ta teden sestal s kontaktnimi osebami ministrstev in vladnih uradov. V konsktruktivnem dialogu smo kontaktne osebe seznanili z razvojem in delovanjem novega organa ter predstavili možnosti nadaljnjega sodelovanja.

14. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) določa, da državni organi na svojem področju v okviru svojih pristojnosti ustvarjajo pogoje za enako obravnavanje vseh oseb, ne glede na katero koli osebno okoliščino.

Ministrstva, ki delujejo na področjih zaposlovanja, zdravstva, sociale, izobraževanja in trga dobrin in storitev so na podlagi ZVarD dolžna pripraviti predloge ukrepov na svojem delovnem področju.