Zagovornik načela enakosti je v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo, 20. aprila 2017, Državnemu zboru oddal redno letno poročilo za leto 2016.

Prvi del poročila predstavlja predstavitev, povzetek in analizo prejetih pobud in prijav na organ Zagovornika načela enakosti v letu 2016. To so pobude in prijave, ki so na Zagovornika načela enakosti prispele tako v času prejšnje pravne podlage, torej v času veljavnosti Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) do 23. 5. 2016, kot tudi v času veljavnosti ZVarD, torej od 24. 5. 2016 do 31. 12. 2016. Ta del poročila je pripravljen tako, da tudi na statističen in analitičen način sledi določbam zakona. Podrobneje so opisane osebne okoliščine, na podlagi katerih prijavitelji zatrjujejo diskriminacijo, kot tudi področja življenja, kjer je po njihovih navedbah do diskriminacije prihajalo. Prav tako so zajeti podatki o obliki diskriminacij, ki so bile prijavljene v letu 2016. Pripravljen je tudi anonimiziran opis tipičnih prijav, kar prinaša prvo sliko o stiskah in težavah ljudi, s katerimi so se leta 2016 obračali na Zagovornika načela enakosti in tu iskali pomoč. Ker pa je organ začel formalno samostojno delovati šele s 1. 1. 2017, pa v letu 2016 in do sedaj, postopki, povezani z ugotavljanjem, ali je do diskriminacije dejansko prišlo, še niso stekli. Tako je še prezgodaj, da bi lahko opredelili, koliko od prijavljenih primerov zatrjevane diskriminacije je mogoče kot take prepoznati in diskriminacijo potrditi. Definicija diskriminacije je natančno podana v ZVarD, za vsak primer posebej pa jo je potrebno ugotavljati na predpisan in enak način s sodelovanjem in pomočjo ustreznih strokovnih služb. Prav tako v letu 2016 in do sedaj še niso bili izrečeni ukrepi, s katerimi bi Zagovornik načela enakosti od storilcev zahteval prekinitev diskriminatornega delovanja.

Drugi del poročila predstavlja načrt in oblike sistemske ravni delovanja novega organa kot ključne državne institucije, ki spremlja obravnavo preprečevanja diskriminacije pri delu različnih organov. Prav tako prvo poročilo še ne vključuje analize načrtov, izvajanj in učinkov preventivnih ukrepov na področju spodbujanja enake obravnave na način kot jih ZVarD nakazuje v 14. členu. Med drugim, v to poglavje sodijo tudi priporočila državnim organom za sprejetje ukrepov na področju preprečevanja diskriminacije. Poročilo tokrat prikaže predvsem, na kakšen način lahko Državni zbor pričakuje poročila tega organa v prihodnje, saj v tem trenutku, zaradi zgodnje faze vzpostavljanja organa o tem delu, še ni mogoče poročati.

Tretji del poročila se nanaša na zastoje ob vzpostavljanju novega neodvisnega organa za načelo enakosti.

Zadnji del poročila pa predstavlja koncept strukture, značilnosti in pristojnosti nekaterih evropskih organov za načelo enakosti.

Poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2016