Zagovornik načela enakosti je 20. decembra 2019 Ministrstvu za zdravje priporočil sprejem posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti v zvezi z izboljšanjem zdravstvenega stanja pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji.

Skrb zbujajoči podatki o zdravstvenemu stanju romske populacije

Zagovornik ugotavlja, da ostajajo Romi ena od bolj diskriminiranih skupin v Sloveniji, na kar državo opozarjajo tudi številni mednarodni nadzorni mehanizmi na področju človekovih pravic. Raziskava »Prikaz izbranih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva pri Romih v Sloveniji, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje je med drugim pokazala:

  • da Romi v povprečju umirajo 22 let mlajši kot splošna populacija,
  • da je umrljivost romskih otrok od 1. do dopolnjenega 5. leta starosti kar sedemkrat višja v primerjavi z otroki enake starosti v celotni populaciji,
  • da je pri romskih ženskah ugotovljena zelo visoka stopnja bolnišničnih obravnav zaradi stanj, povezanih z nosečnostjo, porodom in poporodnih obdobjem in
  • da imajo Romi višjo stopnjo hospitalizacij zaradi bolezni dihal, infekcijskih in parazitarnih bolezni, bolezni obtočil in prebavil.

Priporočila Zagovornika

Na podlagi ugotovitev je Zagovornik načela enakosti Ministrstvu za zdravje med drugim priporočil naj, če je to potrebno, pripravi neodvisno, poglobljeno in celovito raziskavo in ugotovi dejavnike vpliva in vzroke za posledico slabše kazalce zdravja in dostopnosti javnozdravstvenih storitev za pripadnike romske skupnosti ter zagotovi izvajanje posebnih ukrepov. Prav tako naj ministrstvo k pripravi posebnih ukrepov povabi predstavnike romske skupnosti ter vse druge vladne deležnike, ki so odgovorni za položaj romske skupnosti, ter predstavnike stroke in organizacije civilne družbe.

Cilj posebnih ukrepov je odprava velikih razlik v zdravju in dostopnosti do zdravstvenega varstva med pripadniki romske skupnosti v odnosu do večinskega prebivalstva.

Zagovornik načela enakosti je pripravil in priporočil posebne ukrepe na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo. Ta določa, da Zagovornik spremlja splošno stanje na področju varstva pred diskriminacijo in s tem daje priporočila državnim organom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije, ter sprejemanjem posebnih ukrepov za odpravo diskriminacije.

Celotno priporočilo za sprejem posebnih ukrepov je dostopno tukaj.