Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožetu Podgoršku predstavil delo Zagovornika v letu 2019. Govorila sta tudi o aktualnih izzivih s področja zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti.

Eden najbolj perečih izzivov je dostop do spleta, ki ponekod v Sloveniji še vedno ni mogoč in se zato nekateri učenci ne morejo neposredno vključiti v izobraževalni proces na daljavo. Nedostopnost interneta pomeni veliko oviro tudi za možnost dela od doma in nenazadnje tudi za konkurenčen razvoj podeželja in kmetij.

Kot je povedal dr. Podgoršek, si ministrstvo prizadeva vzpostaviti pogoje, da bi imeli tudi ljudje na podeželju enake možnosti. Že pred pojavom novega koronavirusa so poskušali s sredstvi iz Programa za razvoj podeželja zagotoviti spletno povezanost tudi tistih delov Slovenije, kjer vzpostavitev dostopa do spleta za ponudnike telekomunikacijskih storitev ni tržno zanimiva. Spomladi bodo javni razpis, ki bi omogočil izgradnjo širokopasovne infrastrukture, ponovili, saj še vedno ostaja nekaj belih lis, med drugim tudi koroška regija, je napovedal minister.

Sogovornika sta spregovorila tudi o položaju žensk na podeželju in kmečkih žena, ki so še posebej izpostavljene tveganju revščine in socialne izključenosti. Ministrstvo že vrsto let podpira Zvezo kmetic Slovenije, nevladno organizacijo, ki na različne načine osvešča kmečke ženske o njihovih pravicah in o prepoznavanju različnih vrst nasilja, da se lahko postavijo zase, je povedal minister. Skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je kmetijsko ministrstvo pripravilo tudi študijo o življenju žena na podeželju, iz katere so ugotovili, da so potrebni dodatni napori za odpravo neenakosti žensk na kmetijah. Eden od ukrepov je lanska vzpostavitev Sveta za ženske na podeželju, katerega predsednica je Vlasta Nusdorfer in ki ministrstvu daje predloge za izboljšanje položaja teh žensk.

V Sloveniji je velik izziv tudi diskriminacija Romov. Kmetijsko ministrstvo pripravlja spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih, na podlagi katere bi lahko konkretneje pristopili k ureditvi nezakonitih romskih naselij, je pojasnil Podgoršek.

Miha Lobnik je aktivnosti ministrstva pozdravil in zagotovil sodelovanje Zagovornika pri teh pomembnih prizadevanjih, da bi bile enake možnosti zagotovljene vsem prebivalcem Slovenije.