„Redno letno poročilo za leto 2018 Zagovornika načela enakosti predstavlja vse oblike dela, ki smo ga na področju  varstva pred diskriminacijo opravili v preteklem letu. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da leto 2018 pomeni začetek sistematičnega odpravljanja zamud na področju preprečevanja in varstva pred diskriminacijo v Sloveniji.“

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Leto 2018 – ključno leto za Zagovornika načela enakosti

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes predal drugo redno poročilo za leto 2018 predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju.  Ob predaji poročila je Miha Lobnik, predstojnik neodvisnega državnega organa, ocenil: „V zadnjem letu, predvsem pa z rebalansom za leto 2019 se je Zagovornik načela enakosti finančno in kadrovsko dovolj okrepil, da je lahko pričel opravljati vse zakonsko predpisane naloge. 

Ob tem je poudaril, da je Zagovornik konec leta 2018 odpravil večino zaostankov in tako zaključil večino posamičnih primerov zatrjevane diskriminacije iz obdobja pred 2016 in takoj po ustanovitvi organa, kot tudi več kot polovico sprotnih primerov, prijavljenih v letu 2018.

Izvajanje nalog in pooblastil po 21. členu Zakona o varstvu pred diskriminacijo

V letu 2018 je organ opravil naloge, ki jih določa Zakon o varstvu pred diskriminacijo. Med drugim je, denimo, izvedel tri neodvisne raziskave, izdal sedem priporočil glede odprave diskriminacije, končal 99 posamičnih zadev ugotavljanja diskriminacije, ki so se začeli s predlogom za obravnavo, nudil pomoč 159 osebam, dejavno je izmenjeval informacije s področja varstva pred diskriminacijo z organi Evropske unije ter drugimi deležniki v evropskem in mednarodnem prostoru, izvedel je več projektov na področju osveščanja o problemu diskriminacije in spodbujanja anti-diskriminacijskih politik na različnih ravneh.

Letno poročilo Zagovornika načela enakosti – državi smo postavili ogledalo

Drugo celoletno poročilo Zagovornika načela enakosti predstavlja delo, ki je bilo lani opravljeno v vseh treh osrednjih oddelkih institucije. Organ redno spremlja in analizira dobre evropske prakse, tudi zato je poročilu dodal prevod priporočil Evropske unije za delovanje organov enakosti ter dve posebni mednarodni poročili na področju etničnih manjšin in invalidnosti. „Z objavo teh prevodov dokumentov iz leta 2018 želimo v naš prostor razširiti gradiva, ki analizirajo razmere v naši državi in so lahko dober pripomoček tako odločevalcem, kot stroki in civilni družbi. Za napredek je namreč nujno, da se od časa do časa zazremo v ogledalo in soočimo s pogledom od zunaj. Šele ko pri sebi nekaj zaznamo kot težavo, lahko začnemo razmišljati o rešitvah in dolgoročnih spremembah, ki bi to težavo preprečile,“ je pojasnil Miha Lobnik.

Slovenija ima priložnost, da se na področju varstva pred diskriminacijo postavi ob bok najrazvitejšim državam

Miha Lobnik je ob predaji drugega celoletnega poročila predsedniku republike med drugim izpostavil: “Država mora bolj sistematično zbirati podatke o stanju in pravicah manjšin. Za to so potrebne tudi ustrezne zakonske podlage. Naše poslanstvo je pomagati ljudem, kadar so ti zapostavljeni zaradi različnih osebnih okoliščin. S svojimi dejavnostmi podpiramo in spodbujamo varstvo pred diskriminacijo tako na ravni posamičnih primerov, kot tudi na sistemski ravni. 

Slovenija ima na področju varstva in preprečevanja diskriminacije pred seboj še kar nekaj izzivov. Če se bo nanje ustrezno in celostno odzvala, jo bo to na tem področju zopet postavilo ob bok tistim najrazvitejšim državam, ki so enakopravnost in enakost prepoznale kot ključna dejavnika družbenega razvoja.