Predstojnik Miha Lobnik je z delom Zagovornika načela enakosti v letu 2020 seznanil državne svetnike.

Povedal je, da je v letu 2020 tudi na delo organa, ki je zadolžen za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo, pomembno vplivala epidemija. Zaradi stisk prebivalcev je Zagovornik opravil veliko več svetovanj in prejel tudi občutno več predlogov za oceno diskriminatornosti predpisov.

Pri zaključenih primerih ugotavljanja diskriminacije in svetovanj so posamezniki največkrat zatrjevali diskriminacijo na podlagi invalidnosti (14%), narodnosti, rase ali etničnega porekla (11%), starosti (6%), spola (5,5%), vere ali prepričanja (5%) in državljanstva (5%). Največ primerov je bilo s področja zaposlovanja in dela (29%) in s področja dostopa do dobrin, storitev in stanovanja (22%).

Lobnik je izpostavil tudi izsledke raziskave o diskriminaciji v Sloveniji. Iz nje izhaja, da dve tretjini prebivalcev menita, da je diskriminacija pri nas pomembna težava. Vsak peti prebivalec je navedel, da je že bil žrtev diskriminacije. Približno štirje odstotki prebivalcev pa so navedli, da so vsaj enkrat izkusili spolno nadlegovanje, ki je posebna oblika diskriminacije. Kot družbeno področje, na katerem se diskriminacija zgodi najpogosteje, je tudi v raziskavi navedeno področje zaposlovanja in dela.

Državni svetniki so v mnenju o letnem poročilu Zagovornika sklenili, da se je Zagovornik v nekaj letih razvil v pomemben neodvisni državni organ, ki izvaja pomembne naloge. Poročilo so ocenili kot izjemno dobro učno gradivo o diskriminaciji in o tem, kako ravnati, da do nje ne bi prišlo.

Izpostavili so, da so se tudi sami vedno trudili pripomoči k zagotovitvi ustreznih pogojev za delo in razvoj Zagovornika in da so pripravljeni na aktivno sodelovanje z organom, ki je bilo doslej vedno zgledno in uspešno. To je potrdil tudi Lobnik, ki se je svetnikom zahvalil za sodelovanje in izkazano podporo.

Državni svet je v mnenju o letnem poročilu Zagovornika izpostavil tudi, da je na voljo še veliko manevrskega prostora, da se ljudi opogumi, da bodo v primeru diskriminacije o tej poročali in se bodo pripravljeni postaviti za zaščito svojih pravic. Zato so svetniki predlagali, naj Zagovornik še bolj intenzivno predstavlja pristojnosti neodvisnega organa v javnosti.

Več o letnem poročilu Zagovornika načela enakosti najdete na https://www.zagovornik.si/porocilo-o-delu-zagovornika-v-letu-2020-diskriminacija-je-v-sloveniji-se-vedno-zelo-razsirjena/.

Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2020 pa je na povezavi: https://www.zagovornik.si/letno-porocilo-2/