Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je delo Zagovornika v letu 2019 predstavil državnemu sekretarju ministrstva za okolje in prostor Robertu Rožacu. Ob tem sta na delovnem srečanju izmenjala poglede na skupna vprašanja.

V zvezi z novim predlogom Stanovanjskega zakona sta se sogovornika strinjala, naj nove zakonske rešitve omogočijo prilagajanje stavb tako, da bodo dostopne tudi osebam z invalidnostmi. Rožac je povedal, da so na ministrstvu sodelovali neposredno z osebami z invalidnostmi, ki so jih opozorile na težave, kot so odsotnost klančin ali narobe zgrajene klančine, pomanjkanje oprijemal in podobno. Na ministrstvu se trudijo, da bi uredili dostopnost ne samo pri novogradnjah, ampak tudi v obstoječih javnih in drugih objektih, je poudaril.

Lobnik je državnemu sekretarju predstavil priporočilo Zagovornika, da bi ministrstvo v zakonodajo vključilo tudi splošno določbo, s katero bi izrecno prepovedalo diskriminacijo pri prometu s stanovanji. »Zakon o varstvu pred diskriminacijo določa, da je diskriminacija prepovedana tudi na področju dostopa do stanovanja in preskrbe s stanovanji. Zagovornik je že obravnaval primere nepremičninskih oglasov, v katerih so lastniki zapisali, da stanovanja ne bodo oddali zaradi rase, narodnosti, etnične pripadnosti ali spola najemnikov.«

Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti ter Posebni poročevalec Organizacije združenih narodov za vprašanja manjšin sta Slovenijo opozorila, da se je pri reševanju bivanjskih razmer Romov zataknilo in da bi morala država čim prej pripraviti jasen načrt za ureditev stanja na tem področju. Lobnik je ob zavedanju, da je v to vpletenih več deležnikov na več ravneh odločanja, od občin do države, državnemu sekretarju predlagal sodelovanje Zagovornika. Bivanjske razmere Romov za Slovenijo ostajajo izziv, pri katerem bodo morali konstruktivno sodelovati vsi, sta se strinjala.