Ob prihajajočem mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru, Zagovornik načela enakosti opozarja, da so ti še vedno pogosto diskriminirani. »Vrhunske dosežke športnikov je treba vrednotiti enako, ne glede na to, ali jih doseže športnik z invalidnostjo ali brez nje. Izenačitev pravic športnikov invalidov in neinvalidov pri vrednotenju njihovih vrhunskih dosežkov je edina pravična. Prav je, da imajo vsi, ki se odločijo sodelovati v športnih dejavnostih, enake spodbude in ugodnosti,« poudarja Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti.

Na podlagi prijave domnevne diskriminacije je Zagovornik opravil oceno diskriminatornosti Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ).

Predpis podrobneje ureja pogoje, po katerih lahko vrhunski športniki prejmejo poseben dodatek k pokojnini. Določa, da so lahko prejemniki dodatka k pokojnini samo tisti vrhunski športniki, ki so prejeli olimpijsko ali paraolimpijsko medaljo, medaljo z olimpijade gluhih, medaljo s šahovske olimpijade ali medaljo s svetovnih prvenstev v olimpijskih športnih disciplinah. Iz ugodnosti pa izpušča športnike invalide z medaljo s svetovnih prvenstev v paraolimpijskih športnih disciplinah oziroma panogah.

Po oceni Zagovornika so vrhunski športniki invalidi in neinvalidi v primerljivem položaju, zato bi morali biti izenačeni tudi v pravicah. Obravnavani zakon to deloma že upošteva, ko pravico do dodatka k pokojnini daje tudi športnikom invalidom z medaljo s paraolimpijskih iger. Enaka obravnava v primerjavi s športniki neinvalidi pa bi morala biti zagotovljena tudi športnikom invalidom, ki so medaljo v paraolimpijski disciplini ali panogi prejeli na svetovnem prvenstvu športnikov invalidov. Svetovna prvenstva namreč v sistemu športa invalidov in neinvalidov zasedajo primerljivo oziroma enakovredno mesto.

Zagovornik je zato ocenil, da ureditev v ZDPIDŠ pomeni neposredno diskriminacijo športnikov invalidov na podlagi invalidnosti, saj predpis neenako vrednoti vrhunske dosežke v športu invalidov in neinvalidov. Vrhunski športniki invalidi z medaljo s svetovnega prvenstva v paraolimpijski disciplini ali panogi so tako prikrajšani pri možnosti pridobitve dodatka k pokojnini. Če ne bi bili invalidi in bi na tekmovanju take ravni prejeli medaljo, pa bi bili do dodatka upravičeni.

Zagovornik je pri oceni diskriminatornosti predpisa upošteval tudi Mednarodno konvencijo o pravicah ljudmi z invalidnostmi, s katero se države pogodbenice, med katerimi je tudi Slovenija, zavezujejo, da bodo sprejele ustrezne ukrepe za spodbujanje in uveljavljanje najširšega možnega sodelovanja ljudi z invalidnostmi v športnih dejavnostih na vseh ravneh. Na področju vrhunskega športa je to mogoče spodbujati in uveljavljati le tako, da so v primeru vrhunskih dosežkov športniki invalidi v pravicah izenačeni s športniki neinvalidi.

O oceni je Zagovornik obvestil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in državni zbor. Zagovornik Ministrstvu in Državnemu zboru priporoča, naj pristopita k spremembi zakonodaje in odpravita diskriminacijo, ki izvira iz predpisa.

Dokumenti: