Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je državnim svetnikom predstavil Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2019.

Zagovornik je v lanskem letu obeležil tretje leto delovanja. S krepitvijo delovanja in prepoznavnosti organa se je povečalo tudi število prijav diskriminacije. Prejel jih je 200, v letu prej pa 93.

Da so ljudje bolje informirani o diskriminaciji in o tem, da je za prijavo diskriminacije nujno navesti osebno okoliščino, zaradi katere je bil nekdo domnevno diskriminiran, kaže tudi to, da je bilo v letu 2019 že 80 odstotkov prijav z navedbo osebne okoliščine, v letu 2018 pa manj kot polovica.

Lani je Zagovornik zaključil obravnavo 158 prijav diskriminacije. V 95 primerih je strankam svetoval, v preostalih 63 primerih pa izvedel in dokončal uradni postopek ugotavljanja diskriminacije in diskriminacijo ugotovil v 10 zadevah.

Med zaključenimi primeri so stranke največkrat prijavile diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine spola, narodnosti, rase, etničnega porekla in invalidnosti, je svetnikom povedal Lobnik. Stranke so diskriminacijo najpogosteje zatrjevale na področju zaposlovanja in dela in na področju dostopa do dobrin, storitev in stanovanja.

Tudi sodbe sodišč, katerih pregled je zbran v letnem poročilu za leto 2019, kažejo na razmeroma razširjeno diskriminacijo nosečnic in staršev pri zaposlovanju in delu, zato je Zagovornik lani izdal tudi posebno zgibanko. Iz nje se vsak lahko pouči o primerih diskriminacije nosečnic in staršev in o možnostih, ki jih ima, ko postane žrtev take neenake obravnave. Zgibanko v digitalni obliki dobite s klikom na>https://bit.ly/ZgibankaNosecnostStarsevstvo.

Naloge in pristojnosti Zagovornika določa Zakon o varstvu pred diskriminacijo. Pristojen je za javni in zasebni sektor, poleg ugotavljanja diskriminatornih praks ocenjuje tudi diskriminatornost predpisov. V lanskem letu je začel oceno 15 predpisov, zaključil je tri ocene in v eni ugotovil diskriminatornost. Ugotovljena neenaka obravnava je bila nato odpravljena s spremembo zakona.

Zagovornik nudi tudi informacije, svetovanje in zagovorništvo strankam, spremlja stanje diskriminacije v Sloveniji, daje priporočila pristojnim organom in osvešča javnosti.

V letu 2019 je svetoval 139 ljudem, prevzel pa je tudi prvi primer zastopanja stranke na sodišču. V imenu kolesarskega sodnika je vložil tožbo proti Društvu kolesarskih sodnikov, ker mu to ni več dopustilo soditi tekem zaradi starosti.

Lani je izdal enkrat več priporočil kot v letu 2018. 24 jih je poslal ministrstvom in drugim osebam javnega prava, 3 priporočila pa osebam zasebnega prava. Priporočila sicer daje za odpravo diskriminacije ali pa za preprečevanje diskriminacije, in sicer na podlagi ugotovljene diskriminatornosti ravnanja ali predpisov in za izboljšanje predlogov zakonov in spodbujanje enake obravnave, je pojasnil Lobnik.

Zagovornik je predlagal tudi sprejetje posebnih ukrepov za večjo uravnoteženost spolov v vodstvih podjetij, saj so v 2019 ženske v Sloveniji zasedale le četrtino najvišjih položajev. Predlagal pa je tudi izboljšanje zdravstvenega varstva pripadnikov romske skupnosti.

Na področju spremljanja diskriminacije je lani opravil eno raziskavo, dve študiji in dve analizi, o ukrepih proti diskriminaciji pa je poizvedoval pri ministrstvih in drugih državnih organih, sodeloval z nevladnimi organizacijami in pripadniki ranljivih skupin.

Predstojnik Zagovornika Miha Lobnik je državnim svetnikom pojasnil, da sta bili za lansko leto načrtovani tudi pomembni raziskavi o dojemanju diskriminacije v Sloveniji in o sovražnem govoru, ki pa nista bili izvedeni, ker Zagovornik za to ni dobil soglasja Ministrstva za finance.

Za večjo osveščenost javnosti je Zagovornik pripravil terenske obiske po nekaterih občinah, se udeleževal sejemskih prireditev, povezanih z diskriminacijo, in pripravil tudi vsebine v lahkem branju in brajici.

Velik napredek Slovenije pri institucionalizaciji varstva pred diskriminacijo je opazila tudi mednarodna skupnost: Miha Lobnik je bil lani izvoljen v izvršni odbor evropske mreže organov za enakost Equinet.

Državni svetniki so pohvalili delo Zagovornika. Omenili so, da je iz poročila in predstavitve letnega poročila opazen velik napredek pri delu tega državnega organa in da je zaradi njegovega dela svet malo lepši in prijetnejši za tiste, ki so večkrat puščeni ob strani.

Podrobneje o vsem tem lahko preberete na povezavi https://bit.ly/Porocilo2019