Srečanje predstavnikov Equineta o pravicah delavcev Evropske unije in njihovih družinskih članov v okviru prostega gibanja delavcev

V Pragi je potekalo srečanje predstavnikov Equineta o pravicah delavcev Evropske unije in njihovih družinskih članov v okviru prostega gibanja delavcev. Na njem so se sodelujoči seznanili s sodno prakso nacionalnih sodišč držav članic Evropske unije (EU) in Sodišča Evropske unije s področja varstva pred diskriminacijo delavcev Evropske unije in njihovih družinskih članov v primeru, da so ti zaposleni v drugi državi članici. Poseben poudarek je bil namenjen tistim zadevam sodišč, kjer so imeli organi za enakost pristojnost sodelovati.

Predstavnik Evropske komisije je sodelujoče seznanil z načrti za ustanovitev Evropskega organa za delo (European Labour Authority). Ključni cilj novega organa bo podpora državam članicam pri izvajanju zakonodaje EU na področju mobilnosti delavcev. Skrbel bo za ozaveščanje o pravicah in dolžnostih državljanov EU, ki se odločajo za ali pa že delajo v drugi državi članici EU. Imel pa bo tudi povezovalno vlogo med državami članicami in jih bo podpiral v primerih reševanja medsebojnih sporov.

Direktiva 2014/54/EU o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev, določa, da vsaka država članica imenuje eno ali več struktur ali organov za spodbujanje, analizo, spremljanje in podporo enakega obravnavanja delavcev Unije in njihovih družinskih članov. V Sloveniji sta imenovana dva organa, in sicer Zagovornik načela enakosti in Zavod RS za zaposlovanje. Zagovornik načela enakosti je med drugim pristojen za zagotavljanje neodvisne pomoči v zvezi z varstvom pred diskriminacijo.

Srečanja predstavnikov Equineta o pravicah delavcev EU in njihovih družinskih članov v okviru prostega gibanja delavcev se je kot predstavnica Zagovornika načela enakosti udeležila Nevenka Prešlenkova.