Zagovornik načela enakosti je prejel pisanje pobudnice v zvezi z ukrepi iz Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – PKP7 (enkratni solidarnostni dodatek za otroke). Pobudnica je zatrjevala diskriminatornost predpisa iz razloga, ker polnoletni dijaki, ki so prav tako upravičeni do subvencionirane prehrane niso upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke.

Zagovornik ni zaznal diskriminatornosti predpisa, in ker je zakonodajalec s sprejemom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) solidarnostni dodatek namenil tudi dijakom starejšim od 18 let, postopka ocene diskriminatornosti predpisa ni uvedel.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je prejel pobudi dveh predlagateljev, ki sta izpostavila položaj moških upokojencev, ki so se upokojili v obdobju od začetka veljavnosti zdajšnjega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) do spremembe njegovih določb o odmernih odstotkih za starostno pokojnino (tj. odstotnih deležih od pokojninske osnove, ki določajo višino starosten pokojnine). Na tej podlagi se je 1. 1. 2020 začelo vsakoletno postopno izenačevanje odmernih odstotkov za moške in za ženske, z dnem 1. 1. 2025 pa naj bi bilo doseženo popolno izenačenje teh odstotkov za oba spola (za 40 let delovne dobe je določen odmerni odstotek 63,50 %). Do takrat bo odmerni odstotek za moške pri isti zavarovalni dobi še vedno nižji od odmernega odstotka za ženske, čeprav bo ta razlika vsako leto manjša.

Oba predlagatelja sta izpostavila, da naj bi bili moški zaradi teh še obstoječih razlik v primerjavi z ženskami pri upokojevanju diskriminirani.

Zagovornik se je z vprašanjem diskriminatornosti ZPIZ-2 zaradi spola v zadevi različnih odstotkov za odmero starostne pokojnine za ženske in za moške že soočil, ko je sprejel pobudo za oceno diskriminatornosti določb 37. člena ZPIZ-2 v času poteka javne obravnave spremembe zakona v poletju in jeseni 2019. Zagovornik je takrat skladno z določbami Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) ocenil, da razlika v odmernih odstotkih ni pomenila oz. še vedno ne pomeni neposredne diskriminacije moških v primerjavi z ženskami, ampak njeno izjemo. Zaradi že izvedene ocene nediskriminatornosti istih zakonskih določb je Zagovornik odločil, da ne bi bilo smotrno, da bi na pobudo tokratnih predlagateljev ponovno izvedel oceno diskriminatornosti za omenjeno prvo raven zatrjevane diskriminacije (spolna diskriminacija). Glede omenjene druge ravni zatrjevane diskriminacije (diskriminacija zaradi razlik v zakonskih določbah, ki veljajo v različnih letih upokojevanja) pa je Zagovornik prepoznal neprimerljivost položajev oseb, ki so se upokojevale v različnih obdobjih, ko so veljale tudi različne določbe za odmero starostne pokojnine (različni odmerni odstotki, različni pogoji upokojevanja, različna družbena situacija).

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je prejel pobudo za oceno diskriminatornosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Po odloku je od 25. 12. 2020 dalje veljalo, da lahko državljan Republike Slovenije z negativnim izvidom testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 po petih dneh prekine karanteno na domu, kamor je bil napoten s strani policije ob vstopu v državo. Z odlokom, ki je veljal pred tem, pa je na tak način karanteno lahko prekinila vsaka oseba, ne le državljan Republike Slovenije.

Zagovornik je prepoznal možno diskriminatornost predpisa na podlagi osebne okoliščine državljanstva. Vladni odlok je namreč izključeval vse ostale državljane pri koriščenju ugodnosti prekinitve desetdnevne karantene s predložitvijo negativnega izvida COVID-testa.

Vendar pa je Vlada Republike Slovenije s spremembo odloka, ki je začela veljati dne 9. 1. 2021, spremenila to sporno določbo tako, da je besedno zvezo »državljan Republike Slovenije« nadomestila z ustreznejšo besedo »oseba«.

Na podlagi dejstva, da je Vlada RS že (sama) spremenila sporno določbo odloka in takó popravila svojo lastno napako, je Zagovornik odločil, da posebna ocena diskriminatornosti odloka zaradi že sprejete in ohranjene spremembe ni potrebna.

Dokumenti: