Zagovornik na podlagi ugotovljene diskriminacije ali pa za preprečevanje diskriminacije pripravlja priporočila državnim organom in drugim osebam javnega prava, pa tudi osebam zasebnega prava. Priporočila tako delimo na tista, namenjena odpravi diskriminacije, in tista, namenjena preprečevanju diskriminacije.

Za pripravo priporočil za odpravo diskriminacije Zagovornik diskriminacijo najprej ugotovi v oceni diskriminatornosti predpisa ali pa z oceno diskriminatornosti določenega ravnanja.

Pri priporočilih za preprečevanje diskriminacije pa Zagovornikovi svetovalci opozorijo na možno diskriminatornost predlogov zakonov in drugih predpisov in priporočila dajejo za spodbujanje enake obravnave na splošno.

Priporočila glede predlogov zakonov in predpisov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, da se glede predlagane omejitve pasivne volilne pravice (pravice biti voljen) zaradi predkaznovanosti opravi celovito presojo učinkov na enakopravnost, enake možnosti in enako obravnavo na podlagi strogega testa sorazmernosti in zakonske rešitve po potrebi prilagodi tem izsledkom; hkrati priporoča, da se črta veljavne rešitve glede odvzemov volilne pravice in omogoči uresničevanje aktivne volilne pravice (pravice voliti) na volitvah v Državni zbor vsem polnoletnim državljanom.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora RS glede Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih priporočil, da opravi celovito presojo učinkov na enakopravnost, enake možnosti in enako obravnavo pri nekaterih predlaganih rešitvah, in sicer glede načrtovanja ukrepov, ki zaostrujejo pogoj za uživanje denarne socialne pomoči – z novim krivdnim razlogom obstoja pravnomočne pogojne obsodbe na kazen zapora, izrečene za naklepno kaznivo dejanje. Priporočil je tudi presojo v okviru načrtovanja ukrepov, ki naj bi bili ciljno usmerjeni zlasti v Rome glede pogojev za uživanje denarne socialne pomoči.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora RS glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih priporočil, da se v predlogu zakona utemeljijo določbe, ki se nanašajo na področje prenosa Direktive (EU) 2019/1158 in urejajo pravico do očetovskega dopusta. Priporočil je tudi, naj se v predlog zakona doda analizo vzrokov za neopravičene izostanke (romskih) učencev, njihovega domnevnega zgodnjega osipništva in prekinitve nadaljnjega šolanja ter analizo učinkov predlaganih zakonskih določb na enakopravnost, enake možnosti in enako obravnavo

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora RS glede Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela priporočil, da se v predlogu zakona analizirajo in pojasnijo vsi nameni, cilji in učinki dodanega člena glede spremembe t.i. primerne zaposlitve, vključi oceno učinka na položaj dolgotrajno brezposelnih oseb, vključenih v program javnih del, zlasti z vidika zagotavljanja njihovih enakih možnosti pri dostopu do redne zaposlitve, obrazloži sorazmernost predlaganega ukrepa v razmerju do pravic delavcev oziroma brezposelnih, utemelji sorazmernost predlaganega člena, ki na novo ureja, da pritožba zoper odločbo glede prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih oseb ne zadrži izvršitve, odpravi določba veljavnega zakona, ki določa zahtevo po vstopnem znanju slovenskega jezika ter odpravi razlikovanje glede na doseženo raven izobrazbe pri upravičenosti do spodbude za zaposlovanje.

Dokumenti:

Zagovornik je pripravljavcu zakona, Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo, priporočil, naj v predlog zakona vključi analizo potreb in analizo učinkov zakona na ciljne skupine upravičencev, t.i. presojo vplivov na enakopravnost, enake možnosti in enako obravnavo. Opredeli naj tudi posebej ranljive skupine ljudi znotraj že predvsem starostno določenih ciljnih skupin, zlasti ljudi z invalidnostmi ter osebe, ki se nahajajo v slabšem gmotnem položaju oziroma imajo večje tveganje za revščino. (0709-2/2022/1)

Dokumenti:

Zagovornik je ponovil priporočilo, ki ga je podal Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo k osnutku tega predloga zakona. Državnemu zboru je priporočil, naj v predlog zakona vključi analizo potreb in analizo učinkov zakona na ciljne skupine upravičencev, t.i. presojo vplivov na enakopravnost, enake možnosti in enako obravnavo. Opredeli naj tudi posebej ranljive skupine ljudi znotraj že predvsem starostno določenih ciljnih skupin, zlasti ljudi, ki se nahajajo v slabšem gmotnem položaju oziroma imajo večje tveganje za revščino. (0709-2/2022/2)

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora RS glede Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 priporočil, da se dodajo novi cilji oziroma ukrepi spremljanja dejanskega zagotavljanja enakih možnosti študentov z različnimi osebnimi okoliščinami (npr. spol, invalidnost, etnično poreklo, premoženjsko stanje), s ciljem učinkovitega načrtovanja in izvajanja spodbud za zagotavljanje enakega dostopa in uresničevanja pravice vseh do izobraževanja in do pridobitve največje dosegljive izobrazbe, zagotovitve prostorske in komunikacijske dostopnosti vseh izobraževalnih institucij, vključno z vzpostavitvijo baze podatkov o dostopnosti teh prostorov, uvedbe posebnih, namenskih štipendij za študente s posebnimi potrebami, ki bi bile na voljo v okviru obstoječega sistema štipendiranja ter spodbujanja usposabljanja in osveščanja pedagoškega osebja na področju uresničevanja človekovih pravic in varstva pred diskriminacijo študentov s posebnimi.

potrebami.

Dokumenti: 

Priporočila na veljavne zakone in druge predpise

Priporočila za odpravo ugotovljenega diskriminatornega ravnanja

Zagovornik načela enakosti je na pristojne organe na podlagi opravljene ocene diskriminatornosti naslovil priporočilo za odpravo pravne praznine v ZPIZ-2 oziroma v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ureja dodatek za nego otroka na način, da bi tudi postali otroci s posebnimi potrebami v primerljivem položaju kot so slepi, postali upravičeni do DPP oz. do ustrezno povišanega dodatka za nego otroka.

Dokumenti:

Priporočila za spodbujanje enakega obravnavanja

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za javno upravo glede postopkov pravnega priznanja spola za transspolne ljudi priporočil, da pripravi in predlaga spremembo Uredbe o upravnem poslovanju. Zagovornik priporoča, da se s spremembo uredbe ljudem omogoči, da bi spremembo podatka o spolu lahko uredili na katerikoli upravni enoti, ne glede na to, kje ima oseba stalno bivališče. Zagovornik je pri priporočilu izhajal iz svojega posebnega poročila Položaj transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je od tretje osebe prejel predlog za obravnavo diskriminacijo. Ta je opozorila na oglas za nepremičnino, kjer je navedeno, da je pogoj, da je najemnik državljan Evropske unije. Ob pregledu spletne strani je Zagovornik ugotovil, da oglas ni več aktiven. Zagovornik načela enakosti je portalu priporočil dopolnitev pogojev za uporabo spletne strani, da bo iz njih jasno in izrecno razvidno, da vsebina oglasov ne sme kršiti prepovedi diskriminacije in dosledno izvajanje Zakon o varstvu pred diskriminacijo in ne dovoli objave diskriminatornih oglasov.

Dokumenti: