Zagovornik na podlagi ugotovljene diskriminacije ali pa za preprečevanje diskriminacije pripravlja priporočila državnim organom in drugim osebam javnega prava, pa tudi osebam zasebnega prava. Priporočila tako delimo na tista, namenjena odpravi diskriminacije, in tista, namenjena preprečevanju diskriminacije.

Za pripravo priporočil za odpravo diskriminacije Zagovornik diskriminacijo najprej ugotovi v oceni diskriminatornosti predpisa ali pa z oceno diskriminatornosti določenega ravnanja.

Pri priporočilih za preprečevanje diskriminacije pa Zagovornikovi svetovalci opozorijo na možno diskriminatornost predlogov zakonov in drugih predpisov in priporočila dajejo za spodbujanje enake obravnave na splošno.

Priporočila glede predlogov zakonov in predpisov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, da se glede predlagane omejitve pasivne volilne pravice (pravice biti voljen) zaradi predkaznovanosti opravi celovito presojo učinkov na enakopravnost, enake možnosti in enako obravnavo na podlagi strogega testa sorazmernosti in zakonske rešitve po potrebi prilagodi tem izsledkom; hkrati priporoča, da se črta veljavne rešitve glede odvzemov volilne pravice in omogoči uresničevanje aktivne volilne pravice (pravice voliti) na volitvah v Državni zbor vsem polnoletnim državljanom.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora RS glede Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih priporočil, da opravi celovito presojo učinkov na enakopravnost, enake možnosti in enako obravnavo pri nekaterih predlaganih rešitvah, in sicer glede načrtovanja ukrepov, ki zaostrujejo pogoj za uživanje denarne socialne pomoči – z novim krivdnim razlogom obstoja pravnomočne pogojne obsodbe na kazen zapora, izrečene za naklepno kaznivo dejanje. Priporočil je tudi presojo v okviru načrtovanja ukrepov, ki naj bi bili ciljno usmerjeni zlasti v Rome glede pogojev za uživanje denarne socialne pomoči.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora RS glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih priporočil, da se v predlogu zakona utemeljijo določbe, ki se nanašajo na področje prenosa Direktive (EU) 2019/1158 in urejajo pravico do očetovskega dopusta. Priporočil je tudi, naj se v predlog zakona doda analizo vzrokov za neopravičene izostanke (romskih) učencev, njihovega domnevnega zgodnjega osipništva in prekinitve nadaljnjega šolanja ter analizo učinkov predlaganih zakonskih določb na enakopravnost, enake možnosti in enako obravnavo

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora RS glede Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela priporočil, da se v predlogu zakona analizirajo in pojasnijo vsi nameni, cilji in učinki dodanega člena glede spremembe t.i. primerne zaposlitve, vključi oceno učinka na položaj dolgotrajno brezposelnih oseb, vključenih v program javnih del, zlasti z vidika zagotavljanja njihovih enakih možnosti pri dostopu do redne zaposlitve, obrazloži sorazmernost predlaganega ukrepa v razmerju do pravic delavcev oziroma brezposelnih, utemelji sorazmernost predlaganega člena, ki na novo ureja, da pritožba zoper odločbo glede prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih oseb ne zadrži izvršitve, odpravi določba veljavnega zakona, ki določa zahtevo po vstopnem znanju slovenskega jezika ter odpravi razlikovanje glede na doseženo raven izobrazbe pri upravičenosti do spodbude za zaposlovanje.

Dokumenti:

Zagovornik je pripravljavcu zakona, Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo, priporočil, naj v predlog zakona vključi analizo potreb in analizo učinkov zakona na ciljne skupine upravičencev, t.i. presojo vplivov na enakopravnost, enake možnosti in enako obravnavo. Opredeli naj tudi posebej ranljive skupine ljudi znotraj že predvsem starostno določenih ciljnih skupin, zlasti ljudi z invalidnostmi ter osebe, ki se nahajajo v slabšem gmotnem položaju oziroma imajo večje tveganje za revščino. (0709-2/2022/1)

Dokumenti:

Zagovornik je ponovil priporočilo, ki ga je podal Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo k osnutku tega predloga zakona. Državnemu zboru je priporočil, naj v predlog zakona vključi analizo potreb in analizo učinkov zakona na ciljne skupine upravičencev, t.i. presojo vplivov na enakopravnost, enake možnosti in enako obravnavo. Opredeli naj tudi posebej ranljive skupine ljudi znotraj že predvsem starostno določenih ciljnih skupin, zlasti ljudi, ki se nahajajo v slabšem gmotnem položaju oziroma imajo večje tveganje za revščino. (0709-2/2022/2)

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora RS glede Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 priporočil, da se dodajo novi cilji oziroma ukrepi spremljanja dejanskega zagotavljanja enakih možnosti študentov z različnimi osebnimi okoliščinami (npr. spol, invalidnost, etnično poreklo, premoženjsko stanje), s ciljem učinkovitega načrtovanja in izvajanja spodbud za zagotavljanje enakega dostopa in uresničevanja pravice vseh do izobraževanja in do pridobitve največje dosegljive izobrazbe, zagotovitve prostorske in komunikacijske dostopnosti vseh izobraževalnih institucij, vključno z vzpostavitvijo baze podatkov o dostopnosti teh prostorov, uvedbe posebnih, namenskih štipendij za študente s posebnimi potrebami, ki bi bile na voljo v okviru obstoječega sistema štipendiranja ter spodbujanja usposabljanja in osveščanja pedagoškega osebja na področju uresničevanja človekovih pravic in varstva pred diskriminacijo študentov s posebnimi.

potrebami.

Dokumenti: 

Priporočila na veljavne zakone in druge predpise

Zagovornik je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priporočil, naj upravičenost do oprostitve plačevanja prispevkov v primeru bolniške odsotnosti samostojnih podjetnikov, ki so do oprostitve plačila upravičeni v času bolniške odsotnosti v trajanju do 30 dni, uredi tako, da bo plačila prispevkov oproščen tudi izplačevalec nadomestila v primeru bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni. Zagovornik takšno spremembo priporoča zato, da se finančni položaj samostojnega podjetnika, ki je oproščen plačila socialnih prispevkov, v primeru dolgotrajne nezmožnosti opravljati delo ne bo poslabšal.

Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je 7. člen zakona o volitvah v državni zbor diskriminatoren do oseb z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Po oceni organa za varstvo pred diskriminacijo ureditev neupravičeno omogoča odvzem volilne pravice samo osebam s temi osebnimi okoliščinami. Izključno zanje predvideva možnost odvzema volilne pravice glede na izvedensko oceno njihove zmožnosti razumeti namen, pomen in učinek volitev, medtem ko se pri ostalih državljanih teh zmožnosti niti ne ocenjuje. Zagovornik je ocenil, da takšna različna obravnava ni upravičena in da ne more biti obravnavana kot izjema od prepovedi diskriminacije. Ukrep namreč ni ne ustrezen, ne edini možen in niti sorazmeren način doseganja legitimnosti volitev in preprečevanja zlorab pri oddaji glasov. Ministrstvu za javno upravo je priporočil odpravo diskriminacije s spremembo zakona.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je zakon o glasbenih šolah diskriminatoren. V njem manjka določilo, da je treba otrokom s posebnimi potrebami, ki bi radi v glasbeno šolo, omogočiti ustrezne prilagoditve pri opravljanju sprejemnih izpitov. Šele ob uvedbi takšnih prilagoditev bi te otroke izenačili z vrstniki brez invalidnosti. Zagovornik je ministrstvu za izobraževanje priporočil, naj diskriminacijo odpravi.

Dokumenti:

Zagovornik je ocenil, da je možnost razrešitve svetovalcev za begunce v primerih, ko bi se izkazalo, da pristojnim organom niso razkrili podatkov, ki bi njihovim strankam lahko škodili, diskriminatorna. Zaradi te ureditve iz 9. člena zakona o mednarodni zaščiti je pravica do učinkovitega pravnega varstva v pritožbenih postopkih zagotovljena le prosilcem za mednarodno zaščito, ki si lahko plačajo odvetniške storitve. Ureditev tako po oceni Zagovornika povzroča neupravičeno slabšo obravnavo prosilcev za mednarodno zaščito na podlagi njihovega premoženjskega stanja. Ministrstvu za notranje zadeve je priporočil odpravo diskriminacije s spremembo predpisa.

Dokumenti:

Priporočila za odpravo ugotovljenega diskriminatornega ravnanja

Zagovornik načela enakosti je na pristojne organe na podlagi opravljene ocene diskriminatornosti naslovil priporočilo za odpravo pravne praznine v ZPIZ-2 oziroma v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ureja dodatek za nego otroka na način, da bi tudi postali otroci s posebnimi potrebami v primerljivem položaju kot so slepi, postali upravičeni do DPP oz. do ustrezno povišanega dodatka za nego otroka.

Dokumenti:

Priporočila za spodbujanje enakega obravnavanja

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je obravnaval primer gibalno oviranega devetošolca, ki se je želel vpisati na eno od gimnazij, vendar se zanjo nato ni odločil zaradi nedostopnosti šole za gibalno ovirane. Zagovornik je ob obravnavi tega primera ugotovil, da so podatki glede dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane dijake v Sloveniji pomanjkljivi. Predvsem pa, da niso vse srednje šole dostopne za gibalno ovirane dijake. Na pomanjkanje podatkov in analiz je nedavno opozoril tudi Varuh človekovih pravic.

V okviru priprave tega posebnega poročila je Zagovornik zbral informacije o fizični, prostorski oziroma arhitektonski dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane dijake. Pristojnim priporoča, kaj je treba narediti, da bodo lahko šole opravile primerne prilagoditve, kot to določa zakon.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za javno upravo glede postopkov pravnega priznanja spola za transspolne ljudi priporočil, da pripravi in predlaga spremembo Uredbe o upravnem poslovanju. Zagovornik priporoča, da se s spremembo uredbe ljudem omogoči, da bi spremembo podatka o spolu lahko uredili na katerikoli upravni enoti, ne glede na to, kje ima oseba stalno bivališče. Zagovornik je pri priporočilu izhajal iz svojega posebnega poročila Položaj transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je od tretje osebe prejel predlog za obravnavo diskriminacijo. Ta je opozorila na oglas za nepremičnino, kjer je navedeno, da je pogoj, da je najemnik državljan Evropske unije. Ob pregledu spletne strani je Zagovornik ugotovil, da oglas ni več aktiven. Zagovornik načela enakosti je portalu priporočil dopolnitev pogojev za uporabo spletne strani, da bo iz njih jasno in izrecno razvidno, da vsebina oglasov ne sme kršiti prepovedi diskriminacije in dosledno izvajanje Zakon o varstvu pred diskriminacijo in ne dovoli objave diskriminatornih oglasov.

Dokumenti: