Na tej strani so objavljena vsa mnenja, ki jih je Zagovornik v letu 2019 podal na predloge zakonov ali drugih predpisov v procesu njihovega sprejemanja, ter priporočila, ki jih Zagovornik posredoval državnim organom in drugim institucijam, ki so skladno z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZvarD) dolžni ustvarjati pogoje za enako obravnavo.

Priporočila glede predlogov zakonov

Zagovornik se je v dveh komentarji odzval na predlog Zakon o varstvu osebnih podatkov. Osredotočil se je na potrebo zbiranja t.i. podatkov o enakosti, ki so pomembni za sprejemanje in izvajanje posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti, saj morajo biti le ti utemeljeni na analizah. Opozoril je še na potrebo zbiranja podatkov o t.i. zločinih iz sovraštva ter vprašanje avtomatiziranega odločanja in avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki lahko vodi v kršitve prepovedi diskriminacije.

Dokumenti: 

Zagovornik je predlagatelju priporočil vključitev načela nediskriminacije v zakonsko besedilo. Izpostavil je potrebo po zapisu pravice otrok in mladostnikov do obveščenosti, do izjave in do posvetovanja v procesih odločanja (t.i. pravica biti slišan). Opozoril je tudi na vprašanje pomanjkljive ureditve zbiranja in obdelave t.i. podatkov o enakosti, v tem primeru po narodnosti ali etničnem poreklu. Postavlja se namreč vprašanje, ali bi dokazano nadpovprečen delež otrok določene narodnosti ali etničnega porekla v vzgojne ustanove s prilagojenim programom lahko pomenil diskriminacijo.

Dokumenti: 

Zagovornik se je opredelil do predloga, ki je za registrirano brezposelne osebe, ki so tuji državljani, določil novo zahtevo po znanju slovenskega jezika. Zagovornik je ocenil (brez da bi sodil o vsebinskih razlogih), da je takšna določba predloga zakona v neskladju z zakonodajo EU, saj neupravičeno razlikuje med registrirano brezposelnimi osebami na podlagi (osebne okoliščine) državljanstva. Lahko bi šlo tudi za posredno diskriminacijo (na podlagi vere, narodnosti itd.). Kot problematične je zaznal tudi določbe predloga zakona, ki urejajo spodbude za zaposlovanje, saj iz predloga ni razvidna utemeljitev razlikovanja na podlagi osebne okoliščine izobrazbe.

Dokumenti: 

Zagovornik ocenjuje, da prihaja na področju dostopa do stanovanj do neenakih možnosti že zaradi splošnega pomanjkanja javnih (predvsem najemnih) stanovanj. Predlagatelju je priporočil, da v predlog vključi splošno določbo, ki bo izrecno prepovedovala diskriminacijo. Izpostavil je potrebe po t.i. razumni prilagoditvi stavb osebam z invalidnostmi. Opozoril je tudi, da morajo biti prednostne kategorije prosilcev za javna stanovanja, ko se nanašajo na osebne okoliščine, vedno utemeljene z legitimnim ciljem ter določene pa na podlagi podatkov in analiz.

Dokumenti: 

Zagovornik se je v javno razpravo vključil predvsem zaradi naslavljanja prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti, ki je vsebinsko neposredno povezana s prepovedjo posebne oblike diskriminacije, tj. pozivanje k diskriminaciji. Zagovornik je ocenil, da bi predlagana dikcija morala jasno zaobjeti vse, pred diskriminacijo zaščitene osebne okoliščine, kot je to npr. urejeno v ZVarD. Zagovornik je naslovil tudi vprašanje (ne)dostopnosti medijev oz. programskih vsebin za osebe z invalidnostmi in pridobitev statusa medija posebnega pomena za medije, namenjene manjšinskim etničnim in narodnim skupnostim.

Dokumenti: 

Zagovornik je delovni skupini na ministrstvu predlagal tri sklope sprememb KZ-1, in sicer določitev diskriminatornega nagiba kot izrecne oteževalne okoliščine kateregakoli kaznivega dejanja (kodifikacija t.i. zločinov iz sovraštva); prepoved in sankcioniranje ustanavljanja, vodenja in sodelovanja v skupinah, ki zagovarjajo in spodbujajo rasizem ali katerokoli drugo obliko nestrpnosti in sovraštva ter prepoved nenujnih zdravstvenih posegov nad interspolnimi otroci.

Dokumenti: 

Zagovornik je ocenil, da iz predloga zakona ni razvidno, ali so opredelitve področja dela ter izpeljava organizacijskih in postopkovnih rešitev ustrezne z vidika obveznosti po Konvenciji o pravicah invalidov. Vprašljivo je, ali je s predlogom zagotovljena zadostna reprezentativnost, pa tudi pluralnost pri delovanju nove institucije. Zagovornik je ocenil, da bi lahko prišlo do prekrivanja pristojnosti med Zagovornikom, Varuhom človekovih pravic in Svetom, sklepoma pa je izpostavil še finančno-organizacijski vidik vzpostavitve Sveta.

Dokumenti: 

Zagovornik je ugotovil, da predlog ne navaja podatkov o tem, kakšen (pričakovani) učinek bodo predlagane spremembe prinesle in ne vsebuje ustreznega mehanizma za spremljanje uresničevanja predlagane ureditve. Dodatno je izpostavil, da se predlagana ureditev nanaša zgolj na sfero javnega sektorja, ne pa tudi na zasebni sektor.

Dokumenti: 

Zagovornik se je odzval na predlog zakona, ki je (med drugim) črtal starostno omejitev pri koriščenju pravice do subvencioniranega prevoza. Ker je Zagovornik že pred tem v postopku ocenil, da takšna določba predstavlja neposredno diskriminacijo študentov zaradi starosti, je priporočil sprejetje predloga zakona. Podprl je tudi določbe predloga zakona, ki študentom z gibalnimi oviranostmi zagotavljajo brezplačen prevoz oziroma brezplačen prilagojen prevoz.

Dokumenti: 

Priporočila na veljavne zakone in druge predpise

Zagovornik je na podlagi prejete pobude obravnaval domnevno diskriminacijo pri ukrepu oprostitve plačila prispevkov samostojnih podjetnikov (na podlagi osebne okoliščine spola in materinstva). Ker je ugotovil, da zakon diskriminatorno ne dopušča možnosti prekinitve koriščenja ugodnosti v primeru odhoda samostojne podjetnice na starševski dopust ter nadaljevanja koriščenja po vrnitvi, je MDDSZ priporočilo, da s spremembo zakona omogoči mirovanje te pravice.

Dokumenti: 

Zagovornik je prejel vprašanje v zvezi s pravilnikom MNZ, ki določa, da morajo imeti policisti med drugim kratko postrižene lase; policistke pa morajo imeti lase počesane, postrižene, segajoče največ do ramen ali spete itn. Zagovornik je ugotovil, da so ureditve dolžine las (kot spolno specifične ali nespecifične) v drugih državah precej različne, slovenska družba pa ne obsega le žensk, ki imajo dolge lase, in moških, ki imajo kratke lase. MNZ-ju je podal priporočilo, da spremeni ureditev tako, da bo spolno nespecifična, na primer na način, da naj lasje ne krnijo uniforme ter ne ovirajo funkcionalnosti uniforme oziroma ogrožajo varnosti osebe.

Dokumenti: 

Zagovornik je ugotovil, da predlog ne navaja podatkov o tem, kakšen (pričakovani) učinek bodo predlagane spremembe prinesle in ne vsebuje ustreznega mehanizma za spremljanje uresničevanja predlagane ureditve. Dodatno je izpostavil, da se predlagana ureditev nanaša zgolj na sfero javnega sektorja, ne pa tudi na zasebni sektor.

Dokumenti: 

Zagovornik se je na pobudo Varuha človekovih pravic seznanil z različnim statusom zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi in samostojnih podjetnikov pri merilih pridobitve statusa družinskega pomočnika. Zagovornik je ugotovil, da iz veljavne ureditve ne izhajajo utemeljeni razlogi za razlikovanje med omenjenima kategorijama, ko gre za pravico do dela s krajšim delovnim časom. Na podlagi svojih ugotovitev je Zagovornik MDDSZ podal priporočilo glede odprave zakonske diskriminacije.

Dokumenti: 

Priporočilo Zagovornika načela enakosti o odpravi zakonske diskriminacije

Zagovornik je skladno s pobudo o domnevno diskriminatorni ureditvi subvencioniranega prevoza, ki starostno omejuje pravico do subvencioniranega prevoza študentov, ugotovil, da predstavlja neposredno diskriminacijo študentov zaradi starosti. Ministrstvu za infrastruktoro je priporočilo, da začne postopek spremembe zakonodaje, ki bo starostno diskriminacijo študentov pri uveljavljanju pravice do subvencioniranega prevoza odpravila.

Dokumenti: 

Zagovornik je na podlagi prejete pobude presojal diskriminatornost dvojne obdavčitve dnevnega migranta, ki v Sloveniji ustvarja ves svoj obdavčljivi dohodek, vendar ne more uveljavljati davčnih olajšav, zato meni, da je v primerjavi z rezidenti Slovenije v neenakem položaju. Po oceni Zagovornika je bila oseba med drugim v slabšem položaju v primerjavi z rezidenti Slovenije, ki lahko uveljavljajo davčne olajšave (na sicer višji davek kot v državi pobudnika). Zagovornik je na MF naslovil priporočilo, da naj na ustrezen način omogoči uveljavljanje davčnih olajšav pod enakimi pogoji, kot je to omogočeno rezidentom.

Dokumenti: 

Zagovornik je obravnaval primer, ki se je nanašal na vprašanje enega od kriterijev za upravičenost do oprostitve plačila letne dajatve za motorna vozila, ki je namenjena olajšani rabi osebnih vozil za prevoze oseb z različnimi invalidnostmi oziroma statusi invalida. Kot sporno je ocenil razlago, po kateri lahko za mladoletno osebo uveljavljajo oprostitev plačila samo starši, pri katerih ima ta oseba stalno prebivališče. V neenakem položaju so lahko tujci in osebe v postopkih razveze, zato je Zagovornik predlagal spremembo zakona.

Dokumenti: 

Priporočila za odpravo ugotovljenega diskriminatornega ravnanja

Zagovornik je prejel pobudo za obravnavo diskriminacije v zvezi z dogodkom, ki ga je organiziral javni vrtec ob mednarodnem prazniku žensk in na katerega so bile vabljene zgolj mame otrok, kar je po mnenju pobudnika predstavljalo diskriminacijo očetov. Zagovornik ugotavlja, da je za otroke pomembno, da jih lahko na javni prireditvi podprejo njihovi bližnji, ne glede na spol ali sorodstveno razmerje, zato je Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport priporočilo, da naj na ta vidik z okrožnico opozori vse vrtce in šole.

Dokumenti: 

Pobudnik je Zagovorniku predložil pobudo glede njegove prisilne premestitve iz ministrstva na drugo delovno mesto. Zatrjeval je povračilne ukrepe zaradi sindikalizma in lastnega položaja, opozarjal pa je tudi na domneven »mobing« oziroma trpinčenje. Ker je pobudnik v času obravnave že razpolagal s pritrdilno pravnomočno sodno odločbo in že bil reintegriran v delovno razmerje, je Zagovornik ministrstvu izdal le priporočilo, da naj se v prihodnje dosledno vzdrži diskriminatornih dejanj na področju zaposlovanja.

Dokumenti: 

Zagovornik je prejel predlog za obravnavo diskriminacije, v katerem je anonimna oseba opozorila na komentarje pod člankomobjavljenim na spletnem portalu Sobotainfo.com na način, v katerem je mogoče prepoznati spodbujanje sovraštva, nestrpnosti in nepriznavanja drugih narodnosti (konkretno madžarske) v Republiki Sloveniji. Zagovornik je ugotovil nestrpnost kot množično nadlegovanje in tudi kot govor sovraštva v smislu posebne oblike pozivanja k diskriminaciji. Zato je Zagovornik uredništvu portala Sobotainfo.com priporočil, da tovrstne spletne komentarje dosledneje onemogočajo.

Dokumenti: 

Zagovornik je na podlagi dopisa ugotavljal domnevno diskriminatornost pogojev za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti, ki prijavitelju, registriranemu na območju občine, ki ima romskega predstavnika v občinskem svetu, prinaša dodatne točke. Zagovornik je v razpisnem merilu kot osebno okoliščino prepoznal neavtohtonost romske skupnosti, in sicer kot presečno (intersekcijsko) osebno okoliščino, sestavljeno iz narodnosti (oziroma rase ali etnične pripadnosti ter jezika) in kraja (stalnega) prebivanja, zato je Svetu romske skupnosti RS priporočil, da naj v prihodnjih javnih razpisih izpusti to merilo.

Dokumenti: 

Zagovornik je od tretje osebe prejel predlog za obravnavo diskriminacije na podlagi spola. Ta je opozorila na oglas za delovno mesto na spletni strani, kjer naj bi bilo neupravičeno zapisano, da delo ni primerno za ženske. Zagovornik je začel obravnavo diskriminacije po uradni dolžnosti ter prepoznal neposredno diskriminacijo zaradi spola. Podjetje je opozoril, da je diskriminacija zaradi spola prepovedana, in priporočil, da sporni pogoj v oglasu za delovno mesto odstrani.

Dokumenti: 

Zagovornik je na spletnem portalu Pomurec.com zasledil komentarja dveh anonimnih uporabnikov portala, v katerih je prepoznal diskriminatorne izjave, ki spodbujajo sovraštvo in nestrpnost do Romov na način, ki ga ZVarD prepoznava kot množično nadlegovanje ter tudi pozivanje k diskriminaciji. Zagovornik je uredništvu portala priporočil, da naj dosledno skrbi za odpravljanje primerov nestrpnosti na portalu, hkrati pa priporočil umik tistih komentarjev, ki so bili diskriminatorni.

Dokumenti: 

Priporočila za spodbujanje enakega obravnavanja

Zagovornik je bil s strani Evropske komisije seznanjen, da je MDDSZ sekretariatu Delovne skupine na visoki ravni EU predlagalo, da se v imenu Slovenije njenega seminarja udeleži Zagovornik. Mesto stalnega predstavnika v delovni skupini je namenjeno vladnim organom, odgovornim za načrtovanje in izvajanje politik. Zato je Zagovornik MDDSZ priporočil, da naj stalno mesto zasede predstavnik ministrstva oziroma vlade. Opozoril je tudi na odsotnost državnega organa za koordinacijo protidiskriminacijskih politik, kar vodi v neorganiziranost vlade na tem področju. Prav tako je opozoril na odsotnost kontaktne točke vlade za osebni okoliščini rase in spolne usmerjenosti v Sloveniji.

Dokumenti: 

Zagovornik je prejel predlog za obravnavo diskriminacije na podlagi starosti na področju zaposlovanja v Slovenski vojski ter ocenil, da je bila pobudniku storjena krivica, čeprav ne v smislu ugotovljene diskriminacije. Zagovornik je Generalštabu slovenske vojske priporočil, da razmisli o možnosti, da pobudnika vendarle razporedi na želeno delovno mesto. Z upoštevanjem priporočila bi GŠSV ravnal v duhu večje vključenosti vseh oseb v delovno okolje, ne glede na njihove osebne okoliščine.

Dokumenti: 

Kliknite TUKAJ za celotno priporočilo.

Predlagatelj je obravnaval javni razpis, ki je bil objavljen za namen sofinanciranja projektov na podlagi ZEMŽM in naj bi bil diskriminatoren, ker je izključeval osebe, ki sestavljajo pare istega spola in starejše. Zagovornik je ugotovil, da je razpis sicer zasledoval cilje in namen zakona, vseeno pa MDDSZ priporočil, da skuša z namenom preprečevanja diskriminacije in odpravljanja stereotipov v prihodnje v svoje razpise vključiti tudi vidik istospolnih partnerskih zvez in starejših parov (ne glede na spolno usmerjenost).

Dokumenti: 

Zagovornik je prejel obvestilo o stanju projekta Varna soba in pobudi, da bi se v Ljubljani odprla varna soba za injiciranje drog. Uživanje prepovedanih drog je sicer skrajno škodljivo, vendar pa odvisnost kot trajnejšo bolezen Zagovornik šteje za posebno zdravstveno stanje in jo razume tudi kot osebno okoliščino. Zagovornik se je seznanil z okoliščinami in priporočil MZ, da čim prej omogoči odprtje varne sobe. Zagovornik je prav tako pozval MZ in MDDSZ, da zagotovita sredstva za izvajanje ustrezne pomoči brezdomnim odvisnikom ob odpustu iz bolnišnic.

Dokumenti: 

Zagovornik je na podlagi predloga za obravnavo diskriminacije v zvezi z določitvijo pogoja državljanstva za glavne izvajalce skladbe, prijavljene na izbor predstavnika za pesem Evrovizije, izdal ugotovitveno odločbo, v kateri ni ugotovil diskriminacije. Vendar je zaradi izenačevanja možnosti za vse prebivalce Slovenije, ne glede na pravni status državljanstva, Zagovornik izdal priporočilo RTV Slovenija, da za namen prihodnjih tekmovanj nadomesti izključni pogoj državljanstva s pogojem zgolj stalnega ali začasnega prebivališča.

Dokumenti: