Na Zagovornika se je obrnil predlagatelj v zvezi z medijsko objavo avtorja z naslovom Presežki 5, ki je izšla v tiskani izdaji revija Demokracija dne 3. 12. 2020. Zagovornik je ocenil, da je primer pomemben za varstvo pred diskriminacijo zaradi rase ali etničnega porekla ter vere ali prepričanja, kar so pravno varovane osebne okoliščine po 1. členu Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), zato je skladno s 34. členom ZVarD po uradni dolžnosti uvedel postopek ugotavljanja diskriminacije.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije z analizo besedila ugotovil, da je avtor zapisa v njem opravičeval ideje o prevladi in večvrednosti ljudi glede na barvo kože, etnično poreklo in versko prepričanje. S tem je kršil drugi odstavek 10. člena ZVarD. Zagovornik je zapis presodil tudi z vidika pravice do svobode govora in ugotovil, da gre za primer zlorabe te temeljne pravice iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vsebina zapisa zanika bistvo idej enakopravnosti in enakega dostojanstva vseh ljudi, ki so temeljne ideje konvencije.

Odgovorni urednik revije se je skliceval na to, da je objava glosa oziroma satira. Zagovornik je ugotovil, da je objava zaradi opravičevanja idej o prevladi ali večvrednosti ene skupine oseb v primerjavi z drugimi skupinami oseb diskriminatorna ne glede na žanr, v katerem naj bi bila zapisana. Ker je kršitelj v Zagovoru zatrjeval, da gre za gloso ali satiro, zaradi česar naj objava ne bi pomenila diskriminacije, se je Zagovornik opredelil tudi do zagovora kršitelja. Ugotovil je, da objava ni bila ne satira ne glosa, saj nima žanrskih značilnosti teh stalnih oblik novinarskega sporočanja.

Dokumenti: