Brezdomni ljudje so zaradi svojega družbenega statusa pogosto diskriminirani in tarče različnih oblik nasilja. Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ob svetovnem dnevu brezdomcev, ki ga obeležujemo 10. oktobra, priporočil sprejetje ukrepov za izboljšanje njihovega položaja in preprečevanje brezdomstva.

V Sloveniji je bilo v programih za brezdomce v letu 2020 skupno več kot 3.300 uporabnikov, od tega skoraj 80 odstotkov moških. Že siceršnjo socialno izključenost in socialne stiske je okrepila epidemija covida-19. Evropski parlament je v svoji resoluciji leta 2020 opozoril, da je ljudi, ki imajo v Evropski uniji težave s prenočiščem, 70 odstotkov več kot pred desetimi leti.

Med nalogami Zagovornika je tudi spremljanje stanja na področju brezdomstva, saj so brezdomci ranljiva skupina, zaradi svojega družbenega položaja pa tudi pogosto tarče diskriminacije in nasilja.

Zagovornik je tako za zaščito brezdomcev v začetku epidemije občinam poslal dopis s priporočili, kako poskrbeti za to ranljivo skupino prebivalstva. Aprila letos pa je sodeloval tudi pri razpravi državnozborske Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri se je dodatno seznanil s perečim problemom brezdomcev. Zavzel se je za pripravo posebne strategije za izboljšanje njihovega položaja.

V priporočilu ob svetovnem dnevu brezdomcev Zagovornik MDDSZ priporoča sprejetje ločene in celovite strategije za izboljšanje položaja brezdomcev, ki bi vključevala konkretne cilje, ukrepe za doseganje teh ciljev s kazalniki uspešnosti, časovnico ukrepov ter tudi vire financiranja, saj zgolj deklarativne zaveze ne zagotavljajo tudi konkretnih korakov za izboljšanje položaja.

Zagovornik je MDDSZ priporočil še, naj pri pripravi ukrepov za brezdomce upošteva sodobne strokovne smernice, kot je na primer pristop »najprej stanovanje«, ki ga priporoča Evropski parlament. Ta pristop primerno in varno nastanitev razume kot predpogoj za izboljšanje kakovosti življenja brezdomcev. Šele primerna nastanitev jim namreč omogoči napredek tudi na drugih področjih življenja, kot je urejanje dokumentov, nadaljevanje izobraževanja, vključevanje na trg dela in podobno.

Zagovornik je MDDSZ priporočil tudi, naj pri pripravi ukrepov za izboljšanje položaja brezdomcev upošteva potrebe občin in nevladnih organizacij po dodatnih programih, dodatnih namestitvah in kadrovskih okrepitvah. Na podlagi odgovorov na poizvedbo o položaju brezdomcev, ki jo je aprila letos poslal mestnim občinam in nevladnim organizacijam, je Zagovornik MDDSZ priporočil še, naj zagotovi, da bodo v preprečevanje brezdomstva in reševanje težav brezdomcev vključena še vsaj ministrstva za okolje in prostor, zdravje, izobraževanje in notranje zadeve. Kot so poudarili predstavniki nevladnih organizacij s področja brezdomstva, je za boljše rezultate pri naslavljanju tega vprašanja potreben celosten in nacionalno koordiniran pristop.

Nazadnje je Zagovornik MDDSZ priporočil tudi, naj na podlagi izkušenj in dobrih praks ukrepanja za zaščito brezdomcev med epidemijo covida-19 pripravi protokol za ukrepanje v času zdravstvenih kriz na splošno. S tem protokolom naj predvidi uvedbo dodatnih ukrepov in programov, s katerimi bi omilili posledice za to zelo ranljivo družbeno skupino.

To je le povzetek priporočila Zagovornika, ki je dostopno na https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2021/10/Priporocilo-Zagovornika-nacela-enakosti-glede-izboljsanja-polozaja-brezdomnih-oseb.pdf.