Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredoval priporočilo, naj ob morebitnem ponovnem zapiranju šol zaradi novega vala epidemije COVID-19 zagotovi  vključujoče izobraževanje za vse otroke.

Zagovornik je pozdravil prizadevanja ministrstva za izvedbo ukrepov v času splošnega zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov z namenom zajezitve okužb s SARS-CoV-2 kot tudi v času ponovnega odpiranja šol. Pohvalil, da je bilo šoloobveznim otrokom omogočeno nadaljevanje vzgojno-izobraževalnega procesa v tem času.

Opozoril je, da je kljub angažmaju vseh pristojnih služb med posameznimi skupinami učencev, še posebej tistimi iz t.i. ranljivih skupin (npr. otroci z migrantskim ozadjem, otroci iz ekonomsko šibkejših okolij, romski otroci, otroci s posebnimi potrebami), prihajalo do razlik pri usvajanju znanja, kar je imelo negativen vpliv na njihov učni uspeh, posledično pa tudi na udejanjanje njihove pravice do izobrazbe.

Zagovornik je ocenil, da ob uvedbi izobraževanja na daljavo s pomočjo računalniške tehnologije ob prvem valu epidemije COVID-19 niso imeli vsi učenci enakih možnosti za pridobitev izobrazbe. Pri tem so bili ključni izzivi:

Izpostavil je, da so se nekateri otroci v času zaprtja šol soočali z lakoto, saj nekaterim med njimi hrana v šoli predstavlja edini topli obrok. Kljub Zagovornikovim priporočilom, naj se učencem in dijakom, ki so upravičeni do subvencije za malico oziroma kosilo, v času splošnega zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov zagotovi izplačilo sredstev v višini odobrene subvencije za prehrano, to vprašanje ostaja odprto in ga je treba nasloviti ob morebitnem prihodnjem zapiranju šol.

 

Zagovornik je ministrstvu priporočil, da ob morebitnem drugem valu epidemije COVID-19:

  • ob upoštevanju priporočil zdravstvene stroke organizira pouk v osnovnih šolah tako, da bo potekal na čim bolj običajen način s čim manj omejitvami;
  • predhodno natančno preuči omejitve in posledice izobraževanja na daljavo, posebej za najbolj ranljive skupine otrok, ter jih s primernimi ukrepi naslovi tako, da se razlike v znanju med otroki ne bodo poglabljale, in da bo vsem otrokom zagotovljena pravica do izobrazbe;
  • zagotovi ustrezno prilagoditev vzgojno-izobraževalnega procesa glede na potrebe in pravice vseh otrok, predvsem tistih iz najbolj ranljivih skupin, na način, ki bi jim omogočal, da enako kot vsi drugi učenci sodelujejo v procesu izobraževanja;
  • nameni pozornost tudi psihološkim in psihosocialnim posledicam izobraževanja na daljavo na celostni razvoj otrok.

Zagovornik je izpostavil, da mora biti pravica do izobrazbe zagotovljena vsem otrokom ne glede na premoženjsko stanje, izobrazbo, jezik ali druge osebne okoliščine otrok ali njihovih staršev.

Dokument:

Priporočilo Zagovornika načela enakosti o zagotavljanju vključujočega izobraževanja ob morebitnem ponovnem zapiranju šol