Zagovornik načela enakosti je samostojen državni organ, ustanovljen za spodbujanje enakopravne obravnave in zagotavljanje varstva pred diskriminacijo. Pravica do varstva pred diskriminacijo je zapisana v 14. členu slovenske ustave.

Zagovornik načela enakosti deluje po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, ki so ga poslanci Državnega zbora sprejeli maja 2016.

Organ je bil ustanovljen 25. oktobra 2016, ko je Državni zbor na predlog predsednika republike za petletni mandat izvolil Miho Lobnika, univerzitetnega diplomiranega sociologa z večletnimi izkušnjami na področju spodbujanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije, za prvega zagovornika načela enakosti. Poleti 2021 mu je Državni zbor RS podelil drugi 5 letni mandat.

Z ustanovitvijo posebnega organa za enakost je Republika Slovenija izpolnila svojo obveznost iz evropskih direktiv o enakosti.

Zagovornik načela enakosti nudi informacije, svetovanje in zagovorništvo. Sprejema prijave diskriminacije in v uradnem postopku ugotavlja diskriminacijo. Raziskuje in spremlja stanje diskriminacije v Sloveniji, daje priporočila pristojnim in o varstvu pred diskriminacijo osvešča javnost.

Miha Lobnik, univerzitetni diplomirani sociolog, zagovornik načela enakosti od leta 2016, ko je na podlagi sprejetega Zakona o varstvu pred diskriminacijo uspešno vodil proces vzpostavitve nove slovenske institucije za varstvo pred diskriminacijo. Poleti 2021 mu je Državni zbor RS podelil drugi 5 letni mandat.

Član upravnega odbora Evropske mreže zagovornikov Equinet od oktobra 2019 dalje.

Programski direktor Društva informacijski center Legebitra med leti 2013 – 2016. Vodil projekt Odziv na HIV, ki je prejel priznanje Svetovne zdravstvene organizacije.

Pri ILGA Europe v Bruslju deloval kot član upravnega odbora (2005 – 2007), pred tem pa kot pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope (2004 – 2005).

Ustava Republike Slovenije v prvem odstavku 159. člena določa, da se za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil z zakonom določi varuh pravic državljanov. Z Zakonom o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) je bil ustanovljen Varuh človekovih pravic ter določene njegove pristojnosti in pooblastila na področju javnega sektorja. Varuh človekovih pravic je ustavna kategorija in predstavlja neformalno obliko varstva pravic posameznikov v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil.

Zagovornik načela enakosti je bil kot samostojen in neodvisen organ leta 2016 ustanovljen z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). Njegovo delovanje  je skladno s pristojnostmi in pooblastili, določenimi v ZVarD (tudi) oblastno. Samostojen organ za načelo enakosti je del harmonizacije slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije, ki od držav članic pričakuje ustrezno spodbujanje enakopravnosti in preprečevanje diskriminacije.

Zagovornik načela enakosti zagotavlja varstvo pred diskriminacijo vsakemu posamezniku in posameznici, lahko tudi pravnim osebam, ne glede na katero koli osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih. Za razliko od Varuha človekovih pravic pristojnosti Zagovornika načela enakosti segajo ne samo na področje javnega, temveč tudi na področje zasebnega sektorja. Pomemben del njegovih pristojnosti je tudi izvajanje neodvisnih študij, raziskav, analiz, objavljanje neodvisnih poročil in sestavljanje priporočil in izmenjava razpoložljivih informacij z ustreznimi evropskimi organi.

Zagovornik načela enakosti diskriminiranim osebam zagotavlja neodvisno pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic s svetovanjem in pravno pomočjo v drugih upravnih in sodnih postopkih, povezanih z diskriminacijo, opravlja nekatere naloge inšpekcijskega nadzora na področju varstva pred diskriminacijo, sodeluje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije, tako da diskriminirano osebo zastopa ali pa jo spremlja v sodnih postopkih itd. Zagovornik načela enakosti lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.

Varuh človekovih pravic nima neposrednih pristojnosti za oblastno ukrepanje, ampak deluje na neformalen način in črpa svojo avtoriteto iz svojega ugleda in položaja v družbi in s tem prispeva tudi k razvoju in dvigu pravne in upravne kulture v razmerjih med izvajalci oblasti in posamezniki. Njegovo ravnanje je usmerjeno v nadzor nad delovanjem nosilcev oblasti in se tudi izraža v ukrepih, ki so usmerjeni prav zoper navedene oblastvene subjekte. Varuh človekovih pravic si prizadeva za sporazumno rešitev zadeve s poravnavo, sprejema mnenja v zvezi z obravnavanimi zadevami, odločitve/končna poročila o zadevi, ki vsebujejo presojo o kršitvi človekovih pravic ali temeljnih svoboščin oziroma drugi nepravilnosti. Varuh človekovih pravic v svojem mnenju med drugim predlaga tudi način, kako naj se kršitve odpravijo. Svoje odločitve pa posreduje tako naslovnemu nosilcu oblasti kot tudi splošni javnosti. Varuh človekovih pravic lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil in ustavno pritožbo v zvezi s posamično zadevo, ki jo obravnava.

Dokumenti:

Naslov:

Zagovornik načela enakosti

Železna cesta 16
1000 Ljubljana

Telefon: 

(01) 4735 531

brezplačna telefonska številka: 080 81 80

Elektronski naslov:

gp@zagovornik-rs.si