Tržni inšpektorat Republike Slovenije je Zagovornika prosil za mnenje, ali je subvencioniranje cene mesečne vozovnice za brezposelne samo za območje Mestne občine Ljubljana (MOL) (prva cona) diskriminatorno oziroma ali takšna ponudba/praksa lahko pomeni kršenje načela enakosti zaradi osebnih okoliščin brezposelnosti in kraja bivanja.

Zagovornik je vprašanje obravnaval skladno z Zakonom o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), saj je bila zadeva prejeta pred 24. 5. 2016, ko je pričel veljati Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). Ocenil je, da sta brezposelnost in kraj bivanja osebni okoliščini, ki jih lahko štejemo za »druge osebne okoliščine« v smislu ZUNEO. Nadalje je ocenil, da je ukrep nižje cene vozovnice, katere razliko sofinancira MOL, t.i. spodbujevalni ukrep v skladu z določbo 6. člena ZUNEO. Namenjen je socialno in ekonomsko šibkejšim posameznikom in zasleduje cilj socialne pravičnosti. Ukrep je namenjen brezposelnim za uporabo potniškega prometa znotraj MOL, ne pa tudi potnikom na integriranih linijah. MOL po oceni Zagovornika s tem ne ravna v nasprotju z določbami ZUNEO, saj je posamezna občina tista, ki na svojem območju določa način in organizacijo mestnega linijskega prevoza, pri čemer lahko za skupine, ki bi jim bil javni dostop sicer težko dostopen, ponudi nižjo ceno. Obenem pa zakon ne nalaga obveznosti občinam, da bi vsem brezposelnim osebam subvencionirala prevoz do občine, kjer imajo stalno prebivališče. Ne bi pa bilo nobenih zadržkov, da bi se za tovrsten ukrep odločile tudi druge občine. Glede na navedeno je Zagovornik primestnim občinam podal priporočilo za uvedbo subvencioniranih vozovnic za brezposelne z namenom zagotavljanja dostopa do javnih storitev (javnega prevoza) in povečevanja njihove vključenosti v družbo.