Pred desetimi leti – 2. julija 2008 je Evropska komisija predlagala novo protidiskriminacijsko direktivo, imenovano Direktiva o enakem obravnavanju ali horizontalna direktiva. Deset let kasneje Svet Evropske unije, ki ga sestavljajo države članice EU, direktive o enakem obravnavanju še vedno ni sprejel.

Predlagana direktiva bi razširila protidiskriminacijsko zaščito na podlagi starosti, invalidnosti, vere ali prepričanja in spolne usmerjenosti na področja socialne zaščite, zdravstvenega varstva, izobraževanja, nastanitve in dostopa do trga blaga in storitev.  Trenutno je zaščita pred diskriminacijo na omenjenih področjih zajeta samo v zvezi z zaposlovanjem in poklicnim usposabljanjem. Nasprotno pa so osebne okoliščine, kot so spol ali etnično ali rasno poreklo, zaščitene v veliko širšem obsegu in na več področjih.

Čeprav je velika večina držav članic EU naklonjena sprejetju direktive, je za njeno sprejetje potrebna soglasna podpora vseh držav članic EU. Kljub podpori Evropskega parlamenta dve državi članici EU Direktivi še naprej nasprotujeta. Trenutno stanje ohranja hierarhijo razlogov za diskriminacijo in predpostavlja, da so nekatere oblike diskriminacije sprejemljivejše od drugih. Dokler Direktiva o enakem obravnavanju ne bo sprejeta, bo pravni okvir EU še vedno nepopoln in Evropska unija omejena pri preprečevanju diskriminacije in spodbujanju enakosti.

Z odklanjanjem podpore Direktivi o enakem obravnavanju kar 508 milijonom ljudem v Evropi odvzemamo učinkovito zaščito pred diskriminacijo. 2. člen Pogodbe o Evropski uniji določa, da EU temelji na “vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških”. S sprejetjem Direktive o enakem obravnavanju bi države članice svetu poslale jasen signal, da Evropska unija ni le gospodarska ali monetarna unija, ampak združenje vrednot, ki so usklajene z univerzalnimi človekovimi pravicami.

Ob praznovanju 70. obletnice Splošne deklaracije o človekovih pravicah, bi države članice Evropske unije morale izpolniti, kar so pred 70. leti že zapisale v 1. in 2. člen Splošne deklaracije, in sicer, da so vsi ljudje enaki v dostojanstvu in pravicah in da je vsakdo upravičen do enakih pravic in svoboščin, brez kakršnih koli razlik.