Zagovornik načela enakosti o svojem delu in ugotovitvah o obstoju diskriminacije posameznih skupin oseb z določeno osebno okoliščino poroča Državnemu zboru z rednimi letnimi ali posebnimi poročili.

Redno letno poročilo mora Državnemu zboru predložiti najkasneje do 30. aprila za preteklo leto. Na podlagi poročil Državni zbor sprejme opredelitve in priporočila, Vlada pa poda predhodno mnenje o oddanih poročilih.

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2021

Prvi del poročila Zagovornika za leto 2021 vključuje pregled delovanja organa v lanskem letu, tako na posamičnih primerih kot tudi na družbeni ravni.

Vsebuje statistične podatke o opravljenem delu v preteklem letu in prikazuje širok razpon nalog, ki jih je Zagovornik opravil na področju enakopravnosti, enakih možnosti in enake obravnave.

Redno letno poročilo za leto 2021 – prvi del (.pdf)

Redno letno poročilo za leto 2021 – prvi del (.docx)

V drugem delu poročila Zagovornika za leto 2021 so predstavljeni povzetki svetovanj in ugotavljanj diskriminacije ter ocene diskriminatornosti predpisov in priporočila.

Poglavje o ministrstvih in drugih institucijah vsebuje tudi ugotovitve, priporočila in pregled Zagovornikovega sodelovanja z njimi.

Redno letno poročilo za leto 2021 – drugi del (.pdf)

Redno letno poročilo za leto 2021 – drugi del (.docx)

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2020

Prvi del poročila Zagovornika za leto 2020 vključuje statistične podatke o opravljenih svetovanjih, postopkih ugotavljanja diskriminacije v posamičnih primerih in ocenah diskriminatornosti, ki so predpogoj za vlaganje zahtev za presojo ustavnosti in zakonitosti.

V njem je pregled stanja diskriminacije v državi ter pregled posebnih ukrepov in seznam priporočil, s katerimi je poskušal Zagovornik v 2020 doseči preprečitev ali spremembo diskriminatornih predpisov, politik ali praks.

Tu je objavljen tudi pregled sodelovanja Zagovornika z državnimi organi in s civilno družbo, vključno z izobraževalnimi in osveščevalnimi aktivnostmi Zagovornika. Vključen je pregled mednarodnega delovanja organa.

Zaključuje ga poglavje o diskriminaciji zaradi uporabe umetne inteligence.

Redno letno poročilo za leto 2020 – prvi del (.pdf)

Redno letno poročilo za leto 2020 – prvi del (.docx)

V drugem delu poročila Zagovornika za leto 2020 je jedrnato predstavljena vsebina primerov svetovanja, ugotavljanja diskriminacije, ocen diskriminatornosti predpisov in priporočil.

Tu so objavljeni tudi poudarki iz javnomnenjske raziskave o diskriminaciji v Sloveniji in opisi posebnih ukrepov za odpravo diskriminacije.

Informacije o delu in izdelkih Zagovornika so za večjo preglednost razvrščene po osebnih okoliščinah, ki so jih prijavitelji diskriminacije zatrjevali kot razlog za diskriminacijo, po oblikah diskriminacije, po družbenih področjih, na katerih se je diskriminacija domnevno zgodila, in po ministrstvih, ki posamezna področja pokrivajo.

Redno letno poročilo za leto 2020 – drugi del (.pdf)

Redno letno poročilo za leto 2020 – drugi del (.docx)

Redno letno poročilo za leto 2020 v angleščini (ANNUAL REPORT 2020 – SYSTEMIC OVERVIEW)

Redno letno poročilo za leto 2020 v angleščini (ANNUAL REPORT 2020 – CASES AND ISSUES)

Redno letno poročilo za leto 2020 v madžarščini (Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal 2020 – as éves jelentése – RENDSZERSZINTŰ ÁTTEKINTÉS)

Redno letno poročilo za leto 2020 v madžarščini (Az Esélyegyenlőségi Biztosi Hivatal 2020 – as éves jelentése – EGYÉNI ESETEK)

Redno letno poročilo za leto 2020 v italijanščini (Resoconto regolare annuale del Difensore del Principio di Uguaglianza 2020 – PANORAMICA DELL’OPERATO SISTEMICO) 

Redno letno poročilo za leto 2020 v italijanščini (Resoconto regolare annuale del Difensore del Principio di Uguaglianza 2020 – CASI ESAMINATI)

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2019

Redno letno poročilo za leto 2019

Redno letno poročilo za leto 2019 –  povzetek v slovenščini

Redno letno poročilo za leto 2019 – povzetek v angleščini (ANNUAL REPORT 2019 SUMMARY )

Redno letno poročilo za leto 2019 – povzetek v italijanščini (RESOCONTO REGOLARE ANNUALE 2019 – SINTESI)

Redno letno poročilo za leto 2019 – povzetek v madžarščini (ÉVES JELENTÉS 2019 – ÖSSZEFOGLALÓ)

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2018

Redno letno poročilo za leto 2018

Redno letno poročilo za leto 2018 v angleščini (ANNUAL REPORT 2018)

Redno letno poročilo za leto 2018 – povzetek v madžarščini (A 2018-as ÉVI RENDES ÉVES JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÁSA)

Redno letno poročilo za leto 2018 – povzetek v italijanščini (RESOCONTO REGOLARE ANNUALE 2018 – SINTESI)

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2017

Redno letno poročilo za leto 2017

Redno letno poročilo za leto 2017 v angleščini (ANNUAL REPORT 2017)

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2016

Redno letno poročilo za leto 2016