Dostop do izobrazbe je eden od glavnih izzivov, s katerimi se srečujejo Romi pri vključevanju v družbo, opozarja Zagovornik načela enakosti ob 8. aprilu, Svetovnem dnevu Romov. To v poročilih izpostavljajo tudi vse ključne mednarodne institucije, Posebni odposlanec Združenih narodov (ZN) za manjšine, številni odbori Združenih narodov za človekove pravice in Agencija EU za temeljne pravice (FRA). Izobrazba je bistvena za socialno vključevanje v odraslem življenju in podlaga za neodvisno življenje posameznika. Brez izobrazbe ima posameznik bistveno otežen dostop do trga dela in dostojnega življenja, povečuje se možnost za socialno izključenost in revščino.

Po podatkih, pridobljenih v okviru projekta Skupaj za znanje za šolsko leto 2016/2017, je devetletno osnovno šolo po grobih ocenah končala le tretjina romskih učencev.

Glavni razlog za takšne rezultate so neustrezne bivanjske razmere in slabi materialni pogoji, prenizka stopnja osveščenosti in podpora staršev, prenizka stopnja vključenosti v programe predšolske vzgoje, nepoznavanje slovenskega jezika ter premalo dobrih zgledov, da sta znanje in izobrazba res pomembni vrednoti za uspešno prihodnost otrok.

Razlogi za prenizko vključenost in nizek odstotek romskih otrok, ki dokončajo osnovnošolsko obveznost, niso omejeni zgolj na področje izobraževanja. Ti so posledica slabih stanovanjskih razmer, visoke stopnje brezposelnosti in socialnih stisk, s katerimi se soočajo Romi.

Zagovornik poziva vse, ki so doživeli ali še doživljajo diskriminacijo, da pokličejo na brezplačno kontaktno številko 080 81 80 ali nam piše na gp@zagovornik-rs.si. Strokovni sodelavci Zagovornika se bodo z osebo pogovorili in pomagali pri izpolnjevanju prijave o diskriminaciji.

Zagovornik načela enakosti (ZNE) je osrednja institucija v državi, ki na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) spremlja diskriminacijo na različnih z zakonom določenih področjih, daje priporočila in vodi postopke.