Zagovornika so obsojenke, ki prestajajo zaporno kazen v zaporu na Igu, obvestile o domnevno slabši obravnavi v primerjavi z moškimi zaporniki, ki kazen prestajajo v zaporu na Dobu. Obsojenke so zatrjevale dejansko in pravno neenako obravnavo glede na spol. Izpostavile so več tematik:

  1. prebivanje na prostem (stik z naravo),
  2. obisk fitnesa, knjižnice, trgovine in pralnice v času, ko ima oseba možnost gibanja na prostem,
  3. sprejemanje obiskov,
  4. možnost zasebnih stikov in
  5. telefonske klice in uporabo elektronske komunikacije.

Zagovornik pravice do stika z naravo (1) ni presojal, saj Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij ne določa pravice prebivanja na prostem v naravi, temveč le pravico bivanja na prostem, kar v zaporu omogočajo.

Obisk fitnesa, knjižnice, trgovine in pralnice ne sovpada več s časom, ko ima oseba možnost gibanja na prostem (2). To so v zaporu na Igu uredili tekom postopka Zagovornika.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij v skladu s svojim dokaznim bremenom ni uspela izkazati, da bi bilo neenako obravnavanje obsojenk dopustno in v skladu z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo. Zato je Zagovornik v točkah 3., 4. in 5. ugotovil obstoj neposredne diskriminacije na podlagi spola.

Povezava:

Zagovornik je prejel prijavo osebe na invalidskem vozičku, ki ji v času razglašene epidemije po 10. uri, torej zunaj časa, rezerviranega za ranljive skupine, ni bil dovoljen nakup. Varnostnik je prijavitelja ocenil kot ranljivo skupino in mu prepovedal vstop. Zagovornik je izvedel postopek ugotavljanja diskriminacije skladno z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo. Ugotovil je, da je vodstvo trgovine dalo varnostnikom napačno informacijo, da je po 10. uri prepovedano nakupovanje vsem ranljivim skupinam in ne samo starejšim osebam, kot je bilo zapisano v relevantnem odloku vlade. Zagovornik je ugotovil kršitev prepovedi diskriminacije, zato je pristojnemu inšpektoratu predlagal uvedbo postopka o prekršku.

Povezava:

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila oseba, ki je zatrjevala, da jo sodelavci in nadrejeni diskriminirajo in trpinčijo na delovnem mestu zaradi njenega etničnega porekla. Zagovornik je opravil razgovore s sodelavci prijavitelja. Njihove izjave niso potrdile očitkov, ki jih je predlagatelj navedel v prijavi. Ta svojih trditev ni z ničemer dokazal oziroma jih podkrepil do te mere, da bi potrdile obstoj diskriminacije. Zagovornik je ugotovil, da predlagatelj ni izkazal vzročne zveze med osebnimi okoliščinami in obravnavo, ki naj bi je bil kot delavec deležen, in na podlagi vseh pridobljenih dejstev predlog za obravnavo diskriminacije zavrnil.

Povezava:

Predstavniki informacijskega in znanstveno-raziskovalnega centra Anglunipe so pri Zagovorniku vložili predlog za obravnavo diskriminacije glede financiranja romskega radia Romic, ki je v lasti Sveta romske skupnosti RS. V centru Anglunipe  morajo za financiranje svojega internetnega radia kandidirati na razpisih Ministrstva za kulturo, radio Romic pa Urad za narodnosti financira v sklopu letnega financiranja Sveta romske skupnosti RS. Zagovornik je po opravljenem postopku ugotovil, da spletni radio predlagatelja ni v primerljivem položaju kot radio Romic. Ta obstaja in se razvija od leta 2003, država pa je prepoznala njegov pomen osrednje romske medijske produkcije. Posebno financiranje radia Romic po ugotovitvi Zagovornika tako ne predstavlja diskriminacije.

Povezava:

Na Zagovornika načela enakosti se je s predlogom za obravnavo diskriminacije obrnila ena izmed fakultet. Raziskovalka in vodja projekta na fakulteti, je v teku trajanja projekta, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), odšla na starševski dopust. MIZŠ ji  ni omogočilo podaljšanja roka projekta. MIZŠ bi lahko, kot je ugotovil Zagovornik, podaljšal obdobje upravičenosti projekta.

Zagovornik je tako ocenil, da navedeni pogoji javnega razpisa kažejo na neenako obravnavo raziskovalk na podlagi osebne okoliščine nosečnosti oziroma starševstva.

Povezava:

Na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je bil objavljen zaposlitveni oglas »Osebna asistentka za nego in pomoč aktivni invalidni osebi – M/Ž«. V oglasu je bilo pod rubriko »drugi pogoji« navedeno, »da mora kandidatkina pisna prijava poleg kontaktnih podatkov vsebovati tudi njeno telesno težo in višino, zaradi predvidevanja njene spretnosti in okretnosti«. Zagovornik je v vsebini oglasa zaznal diskriminacijo zaradi spola in telesnih značilnosti posameznika. Zagovornik je na ZRSZ poslal poziv k umiku ali spremembi diskriminatornega oglasa, saj morajo biti oglasi spolno nevtralni in brez vključenih  podatkov o telesnih značilnosti posameznikov. Objavljeno prosto delovno mesto je bilo nato usklajeno z Zagovornikovimi usmeritvami.

Povezava:

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila mama otroka v vrtcu. Tam naj bi otrokom velikokrat nudili prehranske obroke, ki vsebujejo svinjino. Zaradi vere, so namreč pripadniki krščanske adventistične cerkve, pa celotna družina svinjine ne je. Zagovornik je vodstvu vrtca predlagal razumno prilagoditev pri zagotavljanju primernih obrokov in sklenitev dogovora, ki bi lahko rešil otrokovo in mamino stisko.

Dogovor za razumno prilagoditev prehranskih obrokov otroka so dosegli in tako spoštujejo veroizpoved staršev, ki so z rešitvijo zadovoljni.

Povezava:

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila oseba z invalidnostjo (paraplegik), s katero zavarovalnica zaradi njenega zdravstvenega stanja (oseba z invalidnostjo) ni želela skleniti življenjskega zavarovanja. Zagovornik načela enakosti je po preučitvi primera zavarovalnico pozval k premisleku o možnosti, da predlagatelju vendarle ponudi sklenitev življenjskega zavarovanja. Zavarovalnica je Zagovornika obvestila, da je sledila njegovemu pozivu po sporazumni rešitvi zadeve in osebi ponudila sklenitev življenjskega zavarovanja.

Povezava:

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila oseba, ki živi s hivom, saj zavarovalnica zaradi njenega zdravstvenega stanja ni želela skleniti nezgodnega zavarovana. V postopku je Zagovornik pridobil mnenje strokovnjaka medicinske stroke, ki že vrsto let deluje tudi na področju okužb s HIV. Po njegovem strokovnem mnenju zavarovanec, ki živi s hivom in je na redni terapiji, za zavarovalnico ne predstavlja nič večjega rizika od oseb, ki ne živijo s hivom. Ker zavarovalnica v postopku ni uspela izkazati izjeme od prepovedi neposredne diskriminacije, je Zagovornik ugotovil, da je zavarovalnica z zavrnitvijo sklenitve zavarovanja, izpolnila znake neposredne diskriminacije.

Povezava:

Zagovornik načela enakosti je v začetku avgusta na strani spletnega medija Pomurec.com pod novico na temo simpozija, ki je potekal v spomin na žrtve genocida med 2. svetovno vojno, zasledil komentarja dveh uporabnikov portala, ki sta spodbujala sovraštvo in nestrpnost do Romov. Zagovornik je predlagal, da se sporni komentarji umaknejo. Zaradi neodzivnosti uredništva portala je Zagovornik sprožil postopek ugotavljanja diskriminacije. Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi izvedenega postopka po ZVarD in izdal odločbo, s katero je ugotovil, da je šlo v tem primeru za pozivanje k diskriminaciji iz 10. člena ZVarD.

Naposled je spletni portal umaknil žaljive komentarje in s tem upošteval odločbo Zagovornika.

Povezava:

Zagovornik načela enakosti je ugotavljal morebitno posredno diskriminacijo pri Javnem razpisu za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Zagovornik je med postopkom ugotovil, da pravila javnega razpisa kažejo na neenako obravnavo raziskovalcev na podlagi osebne okoliščine nosečnosti oziroma starševstva. Javni razpis je namenjen mladim raziskovalcem, le-ti pa so v obdobju, ko si ustvarjajo družino in lahko takšni pogoji dela (tj. nezmožnost podaljšanja obdobja financiranja v primeru prekinitve dela na projektu za čas odsotnosti) pomenijo diskriminacijo zaradi starševstva ali nosečnosti in tudi zaradi spola. Zagovornik je tudi ocenil, da pogoji javnega razpisa kažejo na neenako obravnavo raziskovalcev na podlagi osebne okoliščine zdravstvenega stanja. Medtem, ko so delavci skladno z delovno pravno zakonodajo zaradi bolezni z dela upravičeno odsotni, raziskovalce zaradi pogojev Javnega razpisa in prakse MIZŠ daljša bolniška odsotnost postavi v bistveno slabši položaj.

Povezava:

Zagovornik načela enakosti je na podlagi anonimne prijave ugotovil posredno diskriminacijo v primeru Kriterijev za upravičenost do izplačila delavcem za poslovno uspešnost družbe, ki jih je sprejelo podjetje BHS Gospodinjski aparati. Posredna diskriminacija se pogosto pojavi ob na videz nevtralnih kriterijih ali merilih, ki so enaka za vse, v praksi pa se pokaže, da imajo ta merila diskriminatoren učinek na določene posameznike ali skupine posameznikov. Prav to se je zgodilo v konkretnem primeru. Delavci, ki so iz različnih razlogov upravičeno koristili bolniški stalež ali so še na bolniškem staležu so prikrajšani pri izplačilu poslovne uspešnosti družbe.

Povezava:

Zagovornik načela enakosti je na podlagi predloga za obravnavo diskriminacije osebe s hivom, ugotovil, da je Zdravstveni dom Maribor kršil prepoved diskriminacije. Zdravstveni delavec je pred čakajočimi v čakalnici razkril zdravstveno stanje osebe s hivom in žalil njeno dostojanstvo. Zagovornik je prav tako ugotovil, da zdravstvena ustanova z izvajanjem neposodobljenega protokola, predpisanega za sprejem in obravnavo pacientov, obolelih za nalezljivo bolezni, kršil prepoved diskriminacije. Uporabljeni protokol ni usklajen s sodobnimi priporočili stroke za ravnanje z osebami, ki živijo s hivom. Zato protokol s prekomernimi ukrepi posega v njihovo osebno dostojanstvo.

Povezava:

 

*Stran sproti dopolnjujemo.

Povezava: