Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsedniku republike Borutu Pahorju predal letno poročilo Zagovornika za leto 2019. »Obseg poročila kaže, da je prijav diskriminacije v Sloveniji vedno več in da ljudje sedaj poznajo ustanovo, na katero se lahko obrnejo, če imajo občutek, da so diskriminirani. Povečan obseg dela pa pomeni tudi, da je taka institucija še kako potrebna, saj so upravičena pričakovanja ljudi, da jim bo v primeru diskriminacije država pomagala,« je povedal Lobnik. Predsednik Pahor je po srečanju ugotovil velik napredek pri delu in prepoznavnosti institucije Zagovornika.

»Število prijav diskriminacije se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 podvojilo,« je nadaljeval Lobnik, ki je bil v lanskem letu imenovan tudi v izvršni odbor združenja evropskih organov za enakost Equinet. To je bila pomembna mednarodna potrditev Sloveniji za napredek pri institucionalizaciji varstva pred diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti bo v oktobru obeležil četrto leto delovanja.

Večja prepoznavnost organa in posledično tudi boljše razumevanje polja diskriminacije v družbi na splošno sta se v letu 2019 odrazila tudi v več prijavah diskriminacije, ki so vsebovale navedbo osebnih okoliščin, ki so bile podlaga za domnevno diskriminacijo: takih prijav je bilo lani 80 odstotkov, leto prej pa zgolj polovica.

 

Največ prijav diskriminacije zaradi spola in na področju zaposlovanja

V lanskem letu je sicer Zagovornik zaključil obravnavo 158 primerov. V 95 primerih (60%) je Zagovornik strankam nudil svetovanje, v preostalih 63 primerih (40%) pa izvedel in dokončal uradni postopek ugotavljanja diskriminacije.

Diskriminacijo je ugotovil v desetih primerih, med katerimi štirje še niso zaključeni, saj so se kršitelji pritožili in še poteka spor pred Upravnim sodiščem.

Tretjino postopkov je Zagovornik zaključil s pojasnilom stranki, saj je ta tako prejela več informacij in podpore, kot če bi njeno vlogo zgolj zavrgel.

Med lani zaključenimi primeri ugotavljanja diskriminacije je bil najpogostejši razlog (osebna okoliščina) za prijavo spol (14% primerov), sledijo narodnost, rasa in etnično poreklo (13% primerov).

Prijavitelji so zatrjevali še domnevno diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin invalidnosti, spolne usmerjenosti, starosti, vere ali prepričanja, kraja bivanja, družbenega položaja, jezika in državljanstva, spolne identitete in premoženjskega stanja. Približno 16 odstotkov vseh prijaviteljev je kot osnovo za diskriminacijo navedlo druge osebne okoliščine, kot so na primer zdravstveno stanje, nosečnost ali starševstvo.

Okrog četrtine prijav diskriminacije je bilo s področja zaposlovanja in dela, petina s področja trga dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji in preskrbo z njimi. Bolj podrobno o tem tudi na povezavi: http://www.zagovornik.si/zagovornikovo-redno-letno-porocilo-v-lanskem-letu-podvojitev-stevila-prijav-diskriminacije-podvojeno-stevilo-raziskav-in-priporocil-ter-prvo-zastopanje-stranke-na-sodiscu/

Zagovornik prvič zastopnik stranke pred sodiščem

Zagovornikova naloga po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo je tudi zagotavljanje neodvisne pomoči osebam pri uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo, stranke pa lahko tudi spremlja in zastopa na sodišču. V lanskem letu je tako prevzel prvo sodno zastopanje stranke, ki je vložila tožbo zaradi diskriminacije na podlagi osebne okoliščine starosti. Sodni postopek je v teku.

Zagovornik je v letu 2019 opravil tudi več kot sto telefonskih in 140 pisnih ali osebnih svetovanj, v katerih je stranke informiral o možnostih, ki jih imajo v primerih diskriminacije, ter jih podpiral pri pisanju vlog in dopisov.

Priporočila Zagovornika za pravičnejšo in bolj solidarno družbo

Zagovornik je v letu 2019 izvedel raziskave, študije in analize, s pomočjo katerih je mogoče sprejemati primerne ukrepe za boljše varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje večje stopnje enakosti.

Za izboljšanje položaja najbolj ranljivih oseb je na podlagi analiz in poizvedb izdal 27 priporočil in pripravil tudi posebne ukrepe za večjo uravnoteženost spolov v vodstvih gospodarskih družb ter za izboljšanje zdravstvenega stanja pripadnikov romske skupnosti.

Letno poročilo Zagovornika za leto 2019, v katerem sta tudi prevoda Poročila Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti v Sloveniji in Univerzalnega periodičnega pregleda OZN, je dostopno na povezavi: http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/07/Redno-letno-porocilo-2019_splet-1.pdf

Foto: Nebojša Tejić/STA