Zagovornik načela enakosti je 18. marca gostil srečanje Terminološke sekcije Slovenskega sociološkega društva. Srečanje je bilo namenjeno spoznavanju s področjem preprečevanja diskriminacije, zagotavljanja enakega obravnavanja in s temi področji povezane terminologije.

Razpravljalci so uvodoma govorili o pomenu pojma ‘diskriminacija’. V okviru te analize so članice in člani primerjali različne slovarske definicije. Izpostavljeno je bilo, da je termin ‘diskriminacija’ na začetku uporabe pomenil zgolj rasno diskriminacijo – pomen je izviral iz ameriške družbe, kjer so s tem poimenovali razlikovanje na podlagi rase. Tekom desetletij se je pomen pojma razširil na današnji obseg, ki vključuje neenako obravnavanje na podlagi več osebnih okoliščin (spol, veroizpoved, spolna usmerjenost, narodnost, itd.).

Nadalje je bila odprta razprava o pomeni razlikovanja med sociološkim in pravnim razumevanjem termina ‘diskriminacija’. V okviru tega je sociološko razumevanje pojma primernejše za usmerjanje komunikacijskih strategij, pravna definicija, kot je določa Zakon o varstvu pred diskriminacijo, pa je predpisana za formalne postopke ugotavljanja kršenja prepovedi diskriminacije.

Glede raziskovanja neenakosti in diskriminacije v družbi je bilo poudarjeno dejstvo, da se večina raziskav (npr. fokusnih skupin) opira zgolj na enodimenzionalne pristope, pri čemer so pristopi, ki bi dovoljevali analizo intersekcionalne diskriminacije, spregledani.

Srečanja so se udeležili:

  • dr. Maca Jogan
  • Rok Smerdelj
  • Jasna Mikić
  • mag. Jasna Jeram