Raziskave o diskriminaciji

Raziskave o diskriminaciji2019-10-25T13:43:59+00:00

Zagovornik načela enakosti ima v skladu z 21. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo tudi naslednje naloge:
opravlja neodvisne raziskave o položaju oseb z določeno osebno okoliščino ter ostalih vprašanj v zvezi z diskriminacijo oseb z določeno osebno okoliščino;
objavlja neodvisna poročila in daje priporočila v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter sprejemanja posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije.

Raziskave Zagovornika načela enakosti:

Prejemnik sredstev raziskovalnega projekta »Strukturna diskriminacija kot ovira pri doseganju cilja dostojnega življenja«, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, je bil izbran v sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/19 in 38/19).

Začetek izvajanja projekta: 1. 11. 2019

Obdobje trajanje projekta: 24 mesecev

Celotni obseg sredstev: 100.000,00 EUR

Sofinanciranje s strani Zagovornika načela enakosti: 50.000,00 EUR

Sofinanciranje s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS: 50.000,00 EUR

Sodelujoča raziskovalna organizacija: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Cilji raziskovalnega projekta:

  • Na podlagi analize in s primerjanjem podatkov iz obstoječih raziskav, analiz, študij, poročil in priporočil mednarodnih organizacij, sodne prakse, primerov, v katerih je bila ugotovljena diskriminacija, ter z izvedbo intervjujev oz. fokusnih skupin opredeliti najbolj izpostavljene skupine oseb, ki se soočajo z diskriminacijo na podlagi posameznih osebnih okoliščin (spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katera koli druga osebna okoliščina) v povezavi s področji življenja (delo in zaposlovanje, socialna varnost in zdravstveno varstvo, vzgoja in izobraževanje, trg dobrin in storitev), ki zahtevajo ukrepe za zmanjševanje posledic strukturne diskriminacije, in izsledke zapisati v dokumentu.
  • Na podlagi analize in s primerjanjem podatkov iz prve alineje opredeliti najbolj izpostavljena področja življenja v povezavi z osebnimi okoliščinami, ki zahtevajo ukrepe za zmanjševanje posledic strukturne diskriminacije, in izsledke zapisati v dokumentu.
  • Na podlagi dokumentov iz prve in druge alineje pripraviti priporočila za izvedbo posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti, kot jih opredeljuje Zakon o varstvu pred diskriminacijo, glede na pristojnosti posameznih državnih organov, lokalnih skupnostih in nosilcev odločanja za izvajanje teh ukrepov.
  • Seznaniti strokovno javnost o izsledkih raziskovalnega projekta in jo opolnomočiti za ukrepanje pri odpravljanju strukturne diskriminacije.
  • Seznaniti širšo javnost o izsledkih raziskovalnega projekta in jo opolnomočiti za prepoznavanje strukturne diskriminacije in ukrepanje na individualni ravni.

Prejemnik sredstev raziskovalnega projekta »Zmanjševanje in odpravljanje diskriminacije na podlagi etničnega porekla, ‘rase’ in/ ali vere«, Mirovni inštitut, je bil izbran v sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/19 in 38/19).

Začetek izvajanja projekta: 1. 11. 2019

Obdobje trajanje projekta: 24 mesecev

Celotni obseg sredstev: 30.000,00 EUR

Sofinanciranje s strani Zagovornika načela enakosti: 15.000,00 EUR

Sofinanciranje s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS: 15.000,00 EUR

Cilji raziskovalnega projekta:

  • na podlagi analize stanja iz razpoložljivih virov (predpisi, poročila in priporočila relevantnih nacionalnih in mednarodnih organizacij) opredeliti področja življenja, iz katerih izhaja verjetnost za diskriminacijo oseb na osnovi osebne okoliščine etničnega porekla, rase in/ ali vere, in oblikovati metodologijo za pridobitev kvalitativnih in kvantitativnih podatkov neposredno od oseb z osebno okoliščino etničnega porekla, rase in/ ali vere, ter izsledke zapisati v dokumentu;
  • na podlagi analize stanja iz predhodne alineje z izvedbo situacijskega testiranja in drugih kvantitativnih ter kvalitativnih metod raziskovanja pridobiti kakovostne podatke s terena in preveriti obstoj diskriminacije za osebe z osebno okoliščino etničnega porekla, rase in/ ali vere na naslednjih področjih življenja: delo in zaposlovanje, socialno in zdravstveno varstvo, vzgoja in izobraževanje, dostop do dobrin in storitev, dostop do stanovanj in izsledke zapisati v dokumentu;
  • seznaniti strokovno javnost o izsledkih raziskovalnega projekta in jo opolnomočiti za oblikovanje predlogov ukrepov pri odpravljanju diskriminacije na osnovi osebne okoliščine etničnega porekla, rase in/ ali vere;

seznaniti širšo javnost o izsledkih raziskovalnega projekta in jo opolnomočiti za prepoznavanje diskriminacije na osnovi osebne okoliščine etničnega porekla, rase in/ ali vere in ukrepanje na individualni ravni.

Raziskave Sveta Evrope:

Povzetek raziskave je pripravil Zagovornik načela enakost. Celotna raziskava v angleškem jeziku je dostopna tukaj.