Zagovornik na podlagi ugotovljene diskriminacije ali pa za preprečevanje diskriminacije pripravlja priporočila državnim organom in drugim osebam javnega prava, pa tudi osebam zasebnega prava. Priporočila tako delimo na tista, namenjena odpravi diskriminacije, in tista, namenjena preprečevanju diskriminacije.

Za pripravo priporočil za odpravo diskriminacije Zagovornik diskriminacijo najprej ugotovi v oceni diskriminatornosti predpisa ali pa z oceno diskriminatornosti določenega ravnanja.

Pri priporočilih za preprečevanje diskriminacije pa Zagovornikovi svetovalci opozorijo na možno diskriminatornost predlogov zakonov in drugih predpisov in priporočila dajejo za spodbujanje enake obravnave na splošno.

Priporočila glede predlogov zakonov in predpisov

Zagovornik je Državnemu zboru priporočil, da se v predlogu novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) določi zavezujoč mehanizem za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb. Zakonodajalca je opozoril, da Slovenija na tem področju v zadnjih letih nazaduje. Predlog novele ZGD-1 sicer vsebuje mehke ukrepe, s katerimi naj bi se spremljala in spodbujala uravnotežena zastopanost spolov v vodstvenih strukturah gospodarskih družb. Vendar pa mednarodna primerjalna praksa kaže, da so na tem področju ukrepi uspešni, kadar so zavezujoči in podkrepljeni s sankcijami, zato je priporočil določitev pravno zavezujočega mehanizma.

Slovenija je namreč v zadnjem letu v smislu zastopanosti žensk v vodstvenih strukturah podjetij nazadovala. Leta 2019 je bil delež izvršnih direktoric slovenskih podjetij, ki kotirajo na borzi, še 20-odstoten, v letu 2020 pa je upadel na samo 10 % žensk med izvršnimi direktorji. Podoben trend je pri zastopanosti žensk v upravnih in nadzornih odborih – delež žensk je s slabih 25% v letu 2019 v prvi polovici leta 2020 upadel za tri odstotne točke.

Priporočila na veljavne zakone in druge predpise

Priporočila za odpravo ugotovljenega diskriminatornega ravnanja

Priporočila za spodbujanje enakega obravnavanja

Priporočila Zagovornika iz leta 2020

Priporočila Zagovornika iz leta 2019