Zagovornik na podlagi ugotovljene diskriminacije ali pa za preprečevanje diskriminacije pripravlja priporočila državnim organom in drugim osebam javnega prava, pa tudi osebam zasebnega prava. Priporočila tako delimo na tista, namenjena odpravi diskriminacije, in tista, namenjena preprečevanju diskriminacije.

Za pripravo priporočil za odpravo diskriminacije Zagovornik diskriminacijo najprej ugotovi v oceni diskriminatornosti predpisa ali pa z oceno diskriminatornosti določenega ravnanja.

Pri priporočilih za preprečevanje diskriminacije pa Zagovornikovi svetovalci opozorijo na možno diskriminatornost predlogov zakonov in drugih predpisov in priporočila dajejo za spodbujanje enake obravnave na splošno.

Priporočila glede predlogov zakonov in predpisov

Zagovornik načela enakosti v okviru strokovnega usklajevanja priporoča, naj se dosledno uredi raba manjšinskih jezikov kot uradnih jezikov v postopkih pred vsemi organi oblasti. Opozarja tudi, da sta dve rešitvi iz osnutka, ki omogočata posege v delovnopravni položaj državnih tožilcev, vprašljivi z vidika prepovedi diskriminacije zaradi osebne okoliščine invalidnosti ter starosti.

Dokumenti:

Predlog novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) sicer ne odpira vprašanj, ki bi bila v pristojnosti Zagovornika. Vendar je Zagovornik Ministrstvu za kulturo kot pripravljavcu novele zakona priporočil, da se med zavezance, ki so po veljavnem ZRTVS-1 oproščeni plačila RTV prispevka, poleg socialno ogroženih in določenih skupin ljudi z invalidnostmi vključi tudi osebe z intelektualnimi invalidnostmi. To so ljudje, ki so pridobili status invalida zaradi motnje v duševnem razvoju. Zagovornik je ministrstvu predlagal še, naj preuči možnosti podobne ureditve tudi za osebe s psihosocialnimi invalidnostmi.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je v okviru javne razprave Ministrstvu za okolje in prostor priporočil (1) uskladitev (dviga) višine subvencije najemnine glede na načrtovan dvig višine neprofitne najemnine; (2) novo določbo, ki bi izrecno prepovedovala diskriminacijo pri nepremičninskem oglaševanju in na trgu nepremičnin; (3) širitev kroga upravičencev do neprofitnega najema stanovanja v skladu z Direktivo 2003/109/ES o statusu nedržavljanov EU, ki so rezidenti za daljši čas; (4) uvedbo večinskega soglasja (več kot 50 %) lastnikov večstanovanjskih stavb za izvedbo gradbenih del za odpravo arhitektonskih ovir ter (5) utemeljitev razpisnih meril za izbor najemnikov javnih najemnih stanovanj (kot posebnega ukrepa za zagotavljanje enakosti po ZVarD) in uporabo pojma »oseba z invalidnostmi« namesto termina “invalid”.

Dokumenti: 

Zagovornik se je v priporočilu glede predloga zakona zavzel za širšo dostopnost vseh storitev za zagotavljanje dostopa do avdiovizualnih medijskih storitev (tudi spletna mesta, spletne aplikacije in elektronski programski vodniki, zagotavljanje informacij o dostopnosti in v dostopnih formatih) ter predlagal razmislek o uzakonitvi strožjega nadzora nad izvajanjem zahtev po dostopnosti.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je v okviru javne razprave Ministrstvu za kulturo kot pripravljavcu predloga novele zakona o medijih posredoval priporočilo, v katerem se je osredotočil na predlagano ureditev prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti, dostopnost medijev oziroma programskih vsebin ljudem z invalidnostmi ter na pogoje za pridobitev statusa medija posebnega pomena.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti se v okviru javne razprave odzval na predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj. V priporočilih Ministrstvu za pravosodje se je osredotočil na vprašanje varstva pred diskriminacijo v kontekstu avtomatiziranega odločanja in avtomatizirane obdelave osebnih podatkov ter na vprašanje pravne podlage za zbiranje podatkov o t.i. zločinih iz sovraštva.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je Vladi Republike Slovenije 10. aprila posredoval 14 priporočil, s katerimi je predlagal dodatne ukrepe za izboljšanje položaja ranljivih družbenih skupin, ki jih je prvi »protikorona« zakon spregledal ali njihovega položaja ni zadovoljivo uredil.

Dokumenti: 

Zagovornik je v okviru javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN posredoval priporočilo glede problema energetske revščine. Opozoril je, da v okviru sprememb energetske politike, energetska revščina ni problematična samo z vidika »poštenega in pravičnega prehoda«, temveč tudi z vidika diskriminacije, zato je MzI priporočil, da se v osnutku NEPN razširi poglavje o energetski tako, da vključi in jasno opredeli stanje energetske revščine v Sloveniji, določi konrektne cilje ter oblikuje ukrepe (tudi socialne politike) v primeru, da doseganje zastavljenih ciljev ne bi potekalo po načrtovani dinamiki.

Dokumenti: 

Zagovornik je Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije priporočil, da se sprejemanje predpisov vključi presojo o morebitnih diskriminatornih učinkih predloga predpisa, torej da že predlagatelj predpisa presodi oziroma oceni, ali predlog predpisa povzroča neenako obravnavo. V tem primeru jo mora predlagatelj obrazložiti in utemeljiti ter podpreti s podatki in analizami (s podatki o enakosti). Ena od možnih rešitev je širitev obveznih sestavin predloga zakona. Če predlog predpisa povzroča neenako obravnavo določene družbene skupine, naj se v času javne obravnave pravočasno in neposredno obvesti tudi Zagovornika.

Dokumenti: 

Priporočila na veljavne zakone in druge predpise

Zagovornik je bil seznanjen, da imajo starejši zaradi sprejetega odloka, ki je ranljivim skupinam omogočal nakupovanje le med 8. in 10. uro, precej težav – vsi namreč pravočasno ne pridejo na vrsto. Očitno je odmerjeni nakupovalni čas za skupino, ki predstavlja skupaj skoraj tretjino prebivalstva Slovenije, prekratek. Zagovornik je zato ministrstvu priporočil, da s spremembo odloka časovni interval nakupovanja v trgovinah z živili (izključno) za določene ranljive skupine razširi (od 8. do 12. ure).

Dokumenti: 

Priporočila za odpravo ugotovljenega diskriminatornega ravnanja

Priporočila za spodbujanje enakega obravnavanja

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredoval priporočilo, naj ob morebitnem ponovnem zapiranju šol zaradi novega vala epidemije COVID-19 zagotovi  vključujoče izobraževanje za vse otroke.

Dokumenti: 

Zagovornik je v priporočilu Ministrstvu za okolje in prostor priporočil nadaljnje ukrepe za blaženje posledic epidemije Covid-19 na stanovanjskem področju. Ker so informacije o pravicah in možnostih pomoči najemnikom stanovanj zelo razpršene je Zagovornik priporočil, da ministrstvo zagotovi dostopne in razumljive informacije o pravicah in možnosti pomoči najemnikom stanovanj na enem mestu in da v prihodnjih mesecih pozorno spremlja položaj na stanovanjskem trgu ter se po potrebi odzove z razpoložljivimi ukrepi (npr. dodatne subvencije, zamrznitve najemnim itd.) pri čemer naj posebno pozornost nameni ranljivim skupinam.

Dokumenti: 

Zagovornik je v priporočilu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport izpostavil, da nekatere družine s šoloobveznimi otroki v Sloveniji v času epidemije (še) nimajo dostopa do pouka na daljavo. Predlagal je, naj ministrstvo šolam pomaga z neposrednim nakupom kakovostne informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT oprema) in zagotovitvijo dostopa do svetovnega spleta. Zagovornik je predlagal ministrstvu, naj razmisli tudi o začasni rešitvi za izvedbo pouka na daljavo za tiste, ki IKT opreme in dostopa do svetovnega spleta še vedno nimajo (npr. prek navadne pošte).

Dokumenti: 

Zagovornik je opozoril na neenak učinek epidemije že sicer ranljivih skupin ter predlagal sprejetje (dodatnih) posebnih ukrepov, saj je ključno, da vsa prizadevanja v času epidemije sledijo načelu »nikogar pustiti zadaj«. Med drugimi je izpostavil položaj enostarševskih družin; družin otrok s posebnimi potrebami, samozaposlenih staršev, ki delajo za polovični delovni čas; učencev in dijakov (glede prehrane); socialno ogroženih najemnikov stanovanj in prejemnikov posojil; brezposelnih; brezdomcev; študentov; starejših v domovih za starejše in tujcev.

Dokumenti: 

Zagovornik je bil prek prijave obveščen, da so bile v skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS zaprte tudi vse samopostrežne pralnice perila. Zagovornik je na podlagi prijave obravnaval primer zaprtja samopostrežnh pralnic perila in v postopku ocenil, da interpretacija Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki samopostrežnih pralnic perila ne šteje med izjemo (kot “druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja”), nesorazmerno posega v položaj posameznikov, ki jim je onemogočeno zagotavljanje osnovne higiene, na podlagi njihovega družbenega položaja in premoženjskega stanja. Ministrstvu je priporočil, da pralnice perila pri interpretaciji odloka šteje med izjeme in tako omogoči njihovo odprtje.

Dokumenti: 

Zagovornik je v času epidemije priporočil občinam sprejetje prilagojenih ukrepov za brezdomce na način zagotavljanja varnih celodnevnih nastanitev, uporabe zaščitnih sredstev, dostopnosti sanitarij, dostopa do toplih obrokov, možnosti pranja perila, dostopa do substitucijskih terapij itd..

Dokumenti: 

Zagovornik je povzel svoje priporočilo MZZ (9. 1. 2020) glede obravnave področja varstva pred diskriminacijo oseb oziroma skupin oseb z določeno osebno okoliščino (v okviru UPP) ter Vladi RS priporočil, da v obravnavi priporočil, prejetih v interaktivnem dialogu z drugimi državami v okviru tretjega cikla UPP in ki jih je izpostavil Zagovornik, opredeli pozitivno in jih sprejme.

Dokumenti: 

Zagovornik je MZZ priporočal organizacijo posvetovanj z zunanjimi deležniki glede opredelitve Slovenije do priporočil, prejetih v okviru UPP (t.i. interaktivnega dialoga). Hkrati je priporočil je sprejetje prejetih priporočil držav glede nacionalne strategije na področju boja proti vsem oblikam diskriminacije; zakonsko ureditvijo in strožjimi ukrepi glede t.i. zločinov iz sovraštva; preprečevanjem in učinkovitejšim pregonom sovražnega govora ter priporočil glede zagotavljanja ustreznega financiranja in neodvisnosti nacionalnih mehanizmov za človekove pravice.

Dokumenti: 

Priporočila Zagovornika iz leta 2019