Predlog za obravnavo diskriminacije

S 24. majem 2016 je formalno začel obstajati državni organ Zagovornik načela enakosti, ki je v procesu ustanavljanja ter zagotavljanja osnovnih pogojev za delovanje. Predlogi za obravnavo diskriminacije, ki bodo oddani v tem času, bodo obravnavani takoj, ko bo mogoče, glede na kadrovske zmožnosti organa.

Predlog za obravnavo diskriminacije mora vsebovati vse bistvene in obvezne sestavine, kot jih definira 36. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo, in sicer:

  • osebno ime oziroma firmo oziroma drug naziv predlagatelja, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedež;
  • navedbo nasprotne strani oziroma kršitelja, če je ta predlagatelju znan, njegov naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedež;
  • navedbo okoliščin, osebnih imen in kontaktnih podatkov morebitnih prič ali drugih podatkov v zvezi z zadevo, ki izkazujejo, da je prišlo do diskriminacije;
  • kontaktni podatki predlagatelja;
  • lastnoročni podpis predlagatelja.

Predlog za obravnavo diskriminacije je mogoče vložiti tudi anonimno, v tem primeru zadoščajo podatki iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

Predlog  za obravnavo diskriminacije se lahko vloži tudi preko obrazca, ki mora biti, v kolikor ni vložen anonimno, lastnoročno podpisan. Izpolnjen obrazec natisnite in lastnoročno podpisanega posredujte po klasični pošti na naslov: Zagovornik načela enakosti, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, lahko pa ga tudi podpisanega preslikate (poskenirate) in pošljete Zagovorniku načela enakosti na elektronski naslov: gp@zagovornik-rs.si.

Če ob izpolnjevanju obrazca naletite na nejasnosti, smo dosegljivi na telefonski številki 01/4735 531.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO DISKRIMINACIJE

2018-06-20T14:26:34+00:0018.05. 2018|