USTAVA RS

 • Ustava Republike Slovenije (URS)

ZAKONI

 • Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)
 • Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)

ODREDBA

 • Odredba o ukrepih za lažje uresničevanje pravice delavcev Evropske unije in njihovih družinskih članov

DRUGI ZAKONI

 • Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
 • Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
 • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
 • Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
 • Kazenski zakonik (KZ-1)
 • Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)
 • Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)
 • Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ)
 • Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)

Povezave na mednarodne dokumente:

Direktive Evropske unije:

Priporočila Evropske komisije: 

Organizacija združenih narodov

Splošni univerzalni dokumenti

Tematski univerzalni dokumenti

Svet Evrope

Mednarodna organizacija dela ( v angleškem jeziku)