Predlog za obravnavo diskriminacije mora vsebovati vse bistvene in obvezne sestavine, kot jih definira 36. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo, in sicer:

  • osebno ime oziroma firmo oziroma drug naziv predlagatelja, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedež;
  • navedbo nasprotne strani oziroma kršitelja, če je ta predlagatelju znan, njegov naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedež;
  • navedbo okoliščin, osebnih imen in kontaktnih podatkov morebitnih prič ali drugih podatkov v zvezi z zadevo, ki izkazujejo, da je prišlo do diskriminacije;
  • kontaktni podatki predlagatelja;
  • lastnoročni podpis predlagatelja.

Predlog za obravnavo diskriminacije je mogoče vložiti tudi anonimno, v tem primeru zadoščajo podatki iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

Predlog  za obravnavo diskriminacije se lahko vloži tudi preko obrazca, ki mora biti, v kolikor ni vložen anonimno, lastnoročno podpisan. Izpolnjen obrazec natisnite in lastnoročno podpisanega posredujte po klasični pošti na naslov: Zagovornik načela enakosti, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, lahko pa ga tudi podpisanega preslikate (poskenirate) in pošljete Zagovorniku načela enakosti na elektronski naslov: gp@zagovornik-rs.si.

Če ob izpolnjevanju obrazca naletite na nejasnosti, smo dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 8180.

Predlog za obravnavo diskriminacije