Zagovornik načela enakosti je samostojen državni organ, ki ima pravno podlago v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Organ je bil ustanovljen 25. oktobra 2016, ko je Državni zbor za petletni mandat izvolil Miho Lobnika, univerzitetnega diplomiranega sociologa z večletnimi izkušnjami na področju spodbujanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije za prvega zagovornika načela enakosti.

V skladu z 21. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo so naše naloge naslednje:

  • opravljanje neodvisnih raziskav o položaju oseb z določeno osebno okoliščino, zlasti spola, narodnosti, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter ostalih vprašanj v zvezi z diskriminacijo oseb z določeno osebno okoliščino;
  • objavljanje neodvisnih poročil in izdajanje priporočil državnim organom, lokalnim skupnostim, nosilcem javnih pooblastil, delodajalcem, gospodarskim subjektom in drugim subjektom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter sprejemanja posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije;
  • opravljanje nekaterih nalog inšpekcijskega nadzora na podlagi predlogov iz 5. poglavja tega zakona glede spoštovanja določb tega ali drugega zakona, ki določa njegovo pristojnost;
  • zagotavljanje neodvisne pomoči diskriminiranim osebam pri uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo v smislu svetovanja in pravne pomoči strankam v drugih upravnih in sodnih postopkih, povezanih z diskriminacijo;
  • osveščanje splošne javnosti o diskriminaciji in ukrepih za njeno preprečevanje;
  • spremljanje splošnega stanja v Republiki Sloveniji na področju varstva pred diskriminacijo in položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami;
  • predlaganje sprejetja posebnih ukrepov za izboljšanje položaja oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi določene osebne okoliščine;
  • sodelovanje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije v skladu s tem zakonom;
  • zagotavljanje izmenjave razpoložljivih informacij o diskriminaciji z institucijami Evropske unije;
  • ter opravlja druge naloge, določene z zakonom.

Organigram Zagovornika načela enakosti

 

Miha Lobnik je univerzitetni diplomirani sociolog, ki je bil družbeno aktiven že v času študija. Kasneje je deloval kot svetovalec na področju študentske socialne politike, zadnjih nekaj let pa je opravljal delo programskega direktorja Društva informacijski center Legebitra. V okviru mednarodnih izkušenj je deloval kot pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope v okviru ILGA v Bruslju. Od oktobra 2016 opravlja funkcijo zagovornika načela enakosti.

Ustava Republike Slovenije v prvem odstavku 159. člena določa, da se za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil z zakonom določi varuh pravic državljanov. Z Zakonom o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) je bil ustanovljen Varuh človekovih pravic ter določene njegove pristojnosti in pooblastila na področju javnega sektorja. Varuh človekovih pravic je ustavna kategorija in predstavlja neformalno obliko varstva pravic posameznikov v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil.

Zagovornik načela enakosti je bil kot samostojen in neodvisen organ leta 2016 ustanovljen z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). Njegovo delovanje  je skladno s pristojnostmi in pooblastili, določenimi v ZVarD (tudi) oblastno. Samostojen organ za načelo enakosti je del harmonizacije slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije, ki od držav članic pričakuje ustrezno spodbujanje enakopravnosti in preprečevanje diskriminacije. Pravne podlage za ustanovitev Zagovornika načela enakosti najdete TUKAJ.

Zagovornik načela enakosti zagotavlja varstvo pred diskriminacijo vsakemu posamezniku in posameznici, lahko tudi pravnim osebam, ne glede na katero koli osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih. Za razliko od Varuha človekovih pravic pristojnosti Zagovornika načela enakosti segajo ne samo na področje javnega, temveč tudi na področje zasebnega sektorja. Pomemben del njegovih pristojnosti je tudi izvajanje neodvisnih študij, raziskav, analiz, objavljanje neodvisnih poročil in sestavljanje priporočil in izmenjava razpoložljivih informacij z ustreznimi evropskimi organi.

Zagovornik načela enakosti diskriminiranim osebam zagotavlja neodvisno pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic s svetovanjem in pravno pomočjo v drugih upravnih in sodnih postopkih, povezanih z diskriminacijo, opravlja nekatere naloge inšpekcijskega nadzora na področju varstva pred diskriminacijo, sodeluje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije, tako da diskriminirano osebo zastopa ali pa jo spremlja v sodnih postopkih itd. Zagovornik načela enakosti lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.

Varuh človekovih pravic nima neposrednih pristojnosti za oblastno ukrepanje, ampak deluje na neformalen način in črpa svojo avtoriteto iz svojega ugleda in položaja v družbi in s tem prispeva tudi k razvoju in dvigu pravne in upravne kulture v razmerjih med izvajalci oblasti in posamezniki. Njegovo ravnanje je usmerjeno v nadzor nad delovanjem nosilcev oblasti in se tudi izraža v ukrepih, ki so usmerjeni prav zoper navedene oblastvene subjekte. Varuh človekovih pravic si prizadeva za sporazumno rešitev zadeve s poravnavo, sprejema mnenja v zvezi z obravnavanimi zadevami, odločitve/končna poročila o zadevi, ki vsebujejo presojo o kršitvi človekovih pravic ali temeljnih svoboščin oziroma drugi nepravilnosti. Varuh človekovih pravic v svojem mnenju med drugim predlaga tudi način, kako naj se kršitve odpravijo. Svoje odločitve pa posreduje tako naslovnemu nosilcu oblasti kot tudi splošni javnosti. Varuh človekovih pravic lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil in ustavno pritožbo v zvezi s posamično zadevo, ki jo obravnava.

Naslov:

Zagovornik načela enakosti

Železna cesta 16
1000 Ljubljana

Telefon: 

(01) 4735 531

brezplačna telefonska številka: 080 81 80

Elektronski naslov:

gp@zagovornik-rs.si