Organizacije združenih narodov je globalna organizacije, ki jo je 26. julija 1945 ustanovilo 51 držav s sprejetjem Ustanovne  listine OZN. Države članice, danes jih je 193, so zavezane k ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, razvoju prijateljskih odnosov med narodi ter spodbujanju družbenega napredka, boljšega življenjskega standarda in človekovih pravic. Slovenija je članica OZN postala 22. maja 1992. 

Spoštovanje in varstvo človekovih pravic, katerih temelj je načelo nediskriminacije in človeško dostojanstvo, so ena izmed prioritet delovanja Organizacije združenih narodov.

OZN ima štiri temeljne cilje:

• ohranjati mednarodni mir in varnost,

• spodbujati prijateljske odnose med narodi,

• zavzemati se za mednarodno sodelovanje z namenom izboljšanja kakovosti življenja revnih in ljudi v nerazvitih okoljih, odpraviti lakoto, bolezni in nepismenost ter spodbujati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi in

• delovati kot središče, ki usklajuje prizadevanja narodov za doseganje skupnih ciljev. 

Organizacija Združenih narodov ima šest organov: Generalno skupščino, Varnostni svet, Ekonomski in socialni svet, Skrbniški svet, Mednarodno sodišče in Sekretariat. Sestavni del OZN so različni skladi in programi po svetu, Mednarodni sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF), Urad visokega komisarja OZN za begunce (UNHCR) in vrste neodvisnih specializiranih agencij. Sedež OZN je v New Yorku, posamezni sedeži agencij so v Ženevi in na Dunaju.