Mednarodne podlage

Mednarodne podlage2018-12-19T14:25:23+00:00

V skladu s pravnim redom Evropske unije opravlja Zagovornik načela enakosti naloge t. i. organa za načelo enakosti, s čimer Republika Slovenija zagotavlja harmonizacijo slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije.

 

Evropska unija

 • Pogodba o Evropski uniji (Uradni list EU C 326/2012)
 • Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Uradni list EU C 326/2012)

Direktive evropske unije:

 • Direktiva Sveta 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost;
 • Direktiva Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu;
 • Direktiva Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi;
 • Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano);
 • Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/54/ES o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev

 

Organizacija združenih narodov

Splošni univerzalni dokumenti

 • Splošna deklaracija človekovih pravic
 • Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
 • Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah

 

Tematski univerzalni dokumenti

 • Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije
 • Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
 • Konvencija o otrokovih pravicah
 • Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
 • Konvencija o pravicah invalidov

 

Svet Evrope

 

Mednarodna organizacija dela

 • Konvencija št. 19 o enakem obravnavanju tujih in domačih delavcev glede odškodnine za nesreče pri delu
 • Konvencija št. 97 o delavcih migrantih
 • Konvencija št. 100 o enakem nagrajevanju moške in ženske delovne sile za delo enake vrednosti
 • Konvencija št. 103 o varstvu materinstva
 • Konvencija št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih
 • Konvencija št. 156 o enakih možnostih delavcev in delavk in njihovem enakem obravnavanju (delavci z družinskimi obveznostmi)
 • Konvencija št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
 • Konvencija št. 182 o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo