Diskriminacija pomeni vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. V Sloveniji je diskriminacija zaradi katere koli osebne okoliščine prepovedana.

Zaradi česa ste diskriminirani?

Ljudje so obravnavani neenako od drugih le zaradi določene osebne okoliščine. To so različne prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, lastnosti, stanja, ali statusi, ki so trajno in nezdružljivo povezani z določeno osebo, njeno lastnostjo in identiteto, ali pa jih oseba ne spreminja zlahka ter na podlagi katerih se oblikujejo različne skupine oseb in odnosi njihove pripadnosti tem skupinam. 

Osebne okoliščine so: narodnost/etnično poreklo, rasa, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spol, spolni izraz, spolna usmerjenost, spolna identiteta, kraj bivanja, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba, državljanstvo druge EU ali tretje države.                                                                         

Kje se vam dogaja diskriminacija?

Do diskriminacije lahko pride na področju dostopa do trga dela, zdravstva, trga dobrin in storitev, koriščenju socialnih pravic, izobraževanju in zaradi članstva v sindikatu.