Spodbujanje enakopravnosti in preprečevanje diskriminacije je široko polje delovanja v okviru varovanja človekovih pravic. V okviru spodbujanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije pod delo Zagovornika načela enakosti spadajo različne dejavnosti. V okviru organizacijske strukture so dejavnosti razdeljene na več delovnih sklopov.

Najobsežnejši delovni sklop zajema beleženje, opazovanje in spremljanje diskriminacije. Pod ta sklop spada:

 • Notranja statistika organa, poizvedbe, svetovanja, pomoč, podpora, spremljanje medijev, prejete pobude, vprašanja ipd
 • Spremljanje dela inšpekcij in analiza 
 • Spremljanje diskriminacije, kakor jo obravnavajo in zaznavajo drugi državni organi
 • Spremljanje in beleženje preventivnih ukrepov s strani subjektov spremljanja 
 • Preučevanje obstoječih in novih zakonodajnih postopkov – podajanje mnenj (po vsebinah in učinkih)
 • Beleženje dela Evropskega sodišča za človekove pravice in mednarodne sodne prakse
 • Pristopanja k in izvajanje obveznosti po mednarodnih pogodbah, sporazumih in konvencijah, zbirka opažanj in tem
 • Spremljanje tem (okoliščine, področja, oblike)

Drugi sklopi se navezujejo na:

 • raziskave in poizvedbe po osebnih okoliščinah, področjih in oblikah diskriminacije ter druge povezane raziskave (javnomnenjske)
 • vzpostavitev in ohranjanje dialoga s ključnimi nevladnimi organizacijami ter diskriminiranimi skupinami in z državnimi institucijami
 • priprava mnenj in priporočil glede na različne dele in teme beleženja. Upoštevajoč raziskave, analize in evalvacije spremljanih podatkov in procesov ter dobrih praks, in iz prejetih primerov. Pod ta sklop se uvrščajo tudi predlogi sprejetja posebnih ukrepov (pozitivna diskriminacija)
 • ozaveščanje splošne javnosti in skupin po osebnih okoliščinah, področjih in oblikah diskriminacije z namenom preventive in odprave diskriminacije ter nestrpnosti in spodbujanje raznolikosti ter dobrih odnosov med različnimi skupinami v družbi.
 • izobraževanje splošne javnosti in skupin po osebnih okoliščinah, področjih in oblikah diskriminacije in po subjektih ter skupinah.
 • sodelovanje
 • mednarodno sodelovanje in izmenjava v okviru Equineta, Sveta Evrope, Evropske komisije, Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Organizacije združenih narodov (OZN), diplomatskih predstavništev in bilateralnega sodelovanja.
 • izdelava rednih in posebnih poročil

Za uspeh pri doseganju teh nalog in ciljev je ključno dobro sodelovanje z državnimi organi, nosilci javnih pooblastil, inšpektorati ter z drugimi samostojnimi državnimi organi. Potreben je tudi aktiven dialog z nevladnimi organizacijami, civilno družbo ter z lokalnimi skupnostmi pri odkrivanju neenakopravnosti in sodelovanju za odpravo različnih oblik diskriminacije v vsakdanjem življenju. 

Za razumevanje koncepta načela enakosti in pomena odpravljanja diskriminacije je potrebno pridobivati in vzdrževati širšo javnomnenjsko podporo kot tudi sodelovanje ključnih oblikovalcev javnega mnenja. Tako Zagovornik načela enakosti poskuša spodbujati enakopravnost s pomočjo ustreznega sistema izobraževanja, informiranja in ozaveščanja.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo v 1. členu določa namen zakona, ki je varstvo vsakega posameznika in posameznice pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino. Osebne okoliščine, ki so lahko podlaga za diskriminacijo so, poleg naštetih, tudi nosečnost, starševstvo, zdravstveno stanje, barva kože itd.

Zakon določa varstvo pred diskriminacijo zaradi različnih osebnih okoliščin na področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju.

Vsakdo, ki meni, da je doživel diskriminacijo, lahko poda predlog za obravnavo pri Zagovorniku načela enakosti.

Zagovornik načela enakosti nudi žrtvam diskriminacije neodvisno pomoč, in sicer v obliki pomoči pri podajanju pobud; informiranja o diskriminaciji in pravnem varstvu pred diskriminacijo; svetovanja in pravne pomoči pri uveljavljanju posameznikovih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo v postopkih, povezanih z diskriminacijo (npr. katere pravne poti ima na voljo posameznik in kako jih uporabi pred drugimi državnimi organi, itd.).

Zagovornik načela enakosti lahko v specifičnih primerih tudi zastopa diskriminirano osebo v sodnih postopkih oziroma jo v sodnih postopkih spremlja, če ga diskriminirana oseba za to pooblasti oziroma s tem soglaša. Zagovornik načela enakosti odločitev o tem, ali bo v konkretnem primeru sodeloval v sodnem postopku sprejme zlasti glede na: strateške prioritete, naravo primera, lastne kadrovske in finančne zmožnosti, ugotovitve v konkretnem primeru ugotavljanja diskriminacije. Navedeno Zagovornik načela enakosti oceni za vsak primer posebej.

Zagovornik načela enakosti skladno z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo vodi postopke ugotavljanja diskriminacije ter opravlja nekatere naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem tega zakona.

Zagovornik načela enakosti prične s postopkom ugotavljanja diskriminacije na podlagi podane pobude diskriminirane osebe, lahko pa tudi po uradni dolžnosti, če je o obstoju diskriminacije seznanjen na podlagi anonimnega predlaga, predloga tretje osebe ali na drug način.

Zagovornik načela enakosti in pristojne inšpekcije opravljajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o varstvu pred diskriminacijo in drugih zakonov glede prepovedi posameznih oblik diskriminacije.

Po izvedenemu inšpekcijskem nadzoru lahko Zagovornik načela enakosti izda odločbo, s katero odredi odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri izvajanju inšpekcijskega nadzora; predlaga sprejetje ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnje diskriminacije oziroma odpravo posledic diskriminacije in prepove nadaljnjo diskriminacijo. V kolikor pa presodi, da izdaja odločbe ne bi bila smiselna, pa lahko primer takoj odstopi pristojni inšpekciji, da začne postopke o prekršku.

Če Zagovornik načela enakosti oceni, da je kakšen zakon ali drug predpis diskriminatoren, lahko z zahtevo začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, oziroma lahko o tem obvesti predlagatelja postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti.

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa je pravno sredstvo, s katerim se v postopku pred Ustavnim sodiščem uveljavlja neskladnost zakona z Ustavo ali neskladnost podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, z Ustavo ali zakonom.