Zagovornik načela enakosti in pristojne inšpekcije opravljajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o varstvu pred diskriminacijo in drugih zakonov glede prepovedi posameznih oblik diskriminacije.

Po izvedenemu inšpekcijskem nadzoru lahko Zagovornik načela enakosti izda odločbo, s katero odredi odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri izvajanju inšpekcijskega nadzora; predlaga sprejetje ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnje diskriminacije oziroma odpravo posledic diskriminacije in prepove nadaljnjo diskriminacijo. V kolikor pa presodi, da izdaja odločbe ne bi bila smiselna, pa lahko primer takoj odstopi pristojni inšpekciji, da začne postopke o prekršku.