Diskriminatoren oglas na spletnem portalu za oglaševanje nepremičnin

Zagovornik je prejel prijavo zaradi diskriminatornega oglasa, ki je bil objavljen na nepremičninskem portalu. V oglasu je najemodajalec navedel, da stanovanje odda samo slovensko govorečim osebam ter da so nezaželeni socialno ogroženi najemniki. Prijavitelj je sporni oglas tudi že prijavil pri nepremičninskem portalu, vendar ga slednji ni bil pripravljen izbrisati; navedel je, da ga izbriše samo, če ga k temu pozovejo pristojni državni organi.

Zagovornik je na podlagi prijave sprožil postopek ugotavljanja diskriminacije po uradni dolžnosti. Zagovornik je ocenil, da je v zadevi zelo verjetno prišlo do kršite prepovedi neposredne diskriminacije zaradi premoženjskega stanja in jezika (iz 1. odstavka 6. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo – ZVarD), posredno pa tudi zaradi narodnosti in državljanstva (2. odstavek 6. člena ZVarD). Ocenil je tudi, da je oglaševanje oddaje nepremičnin v najem področje, ki sodi v pristojnost Zagovornika. Oddaja nepremičnin v najem prek javno objavljenih oglasov sodi v domet dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, ter preskrbe z njimi. Pri tem je nepomembno, ali gre za stanovanja v zasebni lasti. V trenutku, ko se njihova oddaja javno oglašuje, postanejo dobrina, ki je na voljo javnosti v smislu 8. alineje 1. odstavka ZVarD.

V postopku je Zagovornik na podlagi 37. člena ZVarD pri nepremičninskem portalu preveril, na kakšen način poteka postopek objave oglasa na portalu, kakšna so pravila uporabe portala, katere kriterije morajo oglasi izpolnjevati, da so objavljeni, in v katerih primerih portal umakne oglas. Zagovornik je portal povprašal tudi, na kakšen način zagotavlja, da so oglasi skladni z ZVarD.  Slednji namreč prepoveduje diskriminacijo pri dostopu do dobrin in storitev, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi. Zagovornik je portal tudi zaprosil za podatke o identiteti osebe, ki je objavila oglas.

Nepremičninski portal je pojasnil, da vsebino oglasa preveri samo pred prvo objavo, pri čemer preverijo podatke o nepremičnini in ceno. Po objavi pa lahko registrirani uporabnik portala, ki je oglas objavil, spreminja in dopolnjuje oglas, ne da bi portal preverjal vsebino teh sprememb. Portal je tudi pojasnil, da je za vsebino portala odgovoren registrirani uporabnik, ki je dolžan spoštovati pogoje uporabe. Ti pogoji določajo, da vsebina oglasov ne sme biti nezakonita, ne vsebujejo pa izrecnih referenc na zakon o varstvu pred diskriminacijo in tudi ne izrecnih pravil, da oglasi ne smejo biti diskriminatorni. Portal je Zagovorniku tudi posredoval tiste omejene podatke, s katerimi je razpolagal, ter telefonsko številko. Ker Zagovorniki na podlagi prejetih podatkov tudi prek poizvedb pri mobilnih operaterjih ni mogel zanesljivo ugotoviti identitete avtorja oglasa, je postopek ugotavljanja diskriminacije s sklepom ustavil.

Je pa zaznal pomanjkljivosti v sistemu portala, ki omogočajo objavljanje diskriminatornih oglasov, zato je nanj naslovil več priporočil na podlagi 2. alineje 21. člena ZVarD ter ga pozval, da Zagovornika v 30 dneh obvesti o ukrepih, sprejetih za izvedbo priporočil. Zagovornik je portalu priporočil, da od avtorjev oglasa, ko se registriraj, zahteva celovite in resnične osebne podatke, ki bodo omogočali uveljavljanje odgovornosti za vsebino oglasov. Pogoje uporabe naj portal dopolni tako, da iz njih jasno in izrecno razvidno, da so uporabniki zavezani z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo, kar pomeni, da vsebina oglasov ne sme kršiti prepovedi diskriminacije glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino. Portalu je tudi priporočil, da ne dovoli objave oglasov, ki kršijo prepoved diskriminacije, naj pregleduje tudi spremembe in dopolnitve oglasov, ter naj odstrani oglase, ki kršijo prepoved diskriminacije, če jih uporabniki ne odstranijo sami. Zagovornik odziv portala še pričakuje.

2020-01-22T12:26:56+00:0022.01. 2020|